Kako istraživati?

Obrasci zahtjeva koje trebate popuniti u JU Historijski arhiv Sarajevo:

Zavisno od traženih podataka iz institucija, preduzeća ili škola čija je dokumentacija kod nas pohranjena (i druge arhivske građe), moraju se popuniti tačni podaci iz jednog od navedenih obrazaca. Stranke moraju zahtjev popuniti, predati i doći po njega lično. Svako istraživanje se naplaćuje (čak i oni sa negativnim odgovorima), prema Uredbi o uslugama i cijenama usluga Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo.

Da li je zahtjev za istraživanje gotov možete provjeriti na broj telefona 033/223-281, radnim danima od 10 do 13 sati.


IV – CJENOVNIK USLUGA

Član 5.

(Cjenovnik usluga)

 1. STRUČNA POMOĆ I SAVJETOVANJE                                                   

Cijena stručne pomoći  odnosi se na svaki započeti sat                                        40,00 KM

 

2. REGISTRATURNO SREĐIVANJE I OBRADA ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE

2.1. Izdvajanje – škartiranje nepotrebne registraturne građe

i drugih sličnih poslova, po jednom dužnom metru

zavisno od uslova smještaja, stepena sređenosti,

očuvanosti                                                                           100,00 KM-300,00 KM

2.2. Izrada klasifikacionih oznaka dokumentacije               1.100,00 KM

2.3. Izrada Liste kategorija sa rokovima čuvanja                 1.500,00 KM

2.4. Izrada plana sređivanja                                                         900,00 KM

2.5. Tehničko opremanje i uređivanje građe po dužnom metru        30,00 KM

2.6. Popisivanje građe u arhivsku knjigu po jedinici upisa

           -za svaku jedinicu popisa, iznos se uvećava za                            3,00 KM

 

3. PREUZIMANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE                  

U zavisnosti od količine i stepena sređenosti 400,00KM-600,00KM m/dužni

 

4. ISTRAŽIVANJE PODATAKA IZ DOKUMENTACIJE ARHIVA NA ZAHTJEV FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

4.1. Istraživanje i izdavanje uvjerenja na zahtjev fizičkih lica                           

                                                                                     –    obrada zahtjeva 10,00 KM

4.1.1. školska sprema, podaci o zvanju, diploma za svaku godinu školovanja                                                                                                                           20,00 KM – završni ispit                                                                                               30,00 KM

4.1.2. radni staž do 5 godina                                                                       10,00 KM

4.1.3. prosjek plaće/ 5godina,                                                                     20,00 KM 4.1.4. svaka naredna godina                                                                       15,00 KM

 

4.2. Istraživanje i izdavanje prepisa iz imovinsko-pravne dokumentacije

      na zahtjev fizičkih lica                                  –     obrada zahtjeva    10,00 KM

 • (nacionalizacija, konfiskacija, eksproprijacija, arondacija, naknade za oduzetu imovinu, imovinsko-pravna dokumentacija koja obuhvata brisovna očitovanja, građevinske dozvole, kućna lista iz fondova popisa stanovništva 1910. i 1925. itd.)                                         100,00 KM
 • tehnička dokumentacija,  projektna dokumentacija/kopije   

           (plus troškovi kopiranja)                                                               100,00 KM

 

4.3. Istraživanje i izdavanje dokumentacije iz upravno-pravne dokumentacije po zahtjevu pravnih lica/prepisi, uvjerenja – obrada zahtjeva                                                                                                         20,00 KM

 • Prepisi (osnivanje, registracija, ukidanje, likvidacija, nacionalizacija,

imovinsko pravni odnosi                                                        200,00 KM                  

 • uvjerenja o statusnim promjenama                           500,00 KM
 • tehnička dokumentacija,  projektna dokumentacija/kopije      

(plus troškovi kopiranja)                                                        200,00 KM

Sve dodatne usluge regulisat će se posebnim ugovorom.

 

4.4. Za korištenje arhivske građe koja se u izuzetnim okolnostima

iznosi iz Arhiva na kopiranje, skeniranje ili mikrofilmovanje

primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje regulišu

ovu materiju uz naplatu troškova zaposlenika/pratioca              40,00 KM/sat

 

4.5. Izdavanje i kopiranje DN spisa                                                   15,00 KM

 

 1. Istraživanje podataka za izradu hronika, monografija, elaborata, muzejskih postavki za potrebe korisnika, Arhiv može vršiti uz naknadu troškova koji se regulišu posebnih ugovorom.

Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih, stručnih i publicističkih radova.

Stranke koje zahtijevaju lični, mentorski, odnosno stručni rad na svojem istraživanju ili dodatne informacije koje se odnose na podatke iz recentne literature, snose naknadu za ovaj rad u visini od 40,00 KM po satu, a dozvoljeni obim za stranku je najviše 5 sati sedmično kod pojedinog stručnog zaposlenika Arhiva. Rad odobrava direktor.

 

Pri korištenju dokumenata koji se odnose na  fondove i periodiku do 1945. godine i sve zbirke Arhiva, usluge se naplaćaju po slijedećim cijenama:

Kopiranje                                            Skeniranje i fotografisanje

A-4 format 3,0  KM                            A-4 format   5,0 KM

A-3 format 5,0  KM                            A-3 format 10,0 KM

Za  korištenje arhivske građe nastale nakon 1945. godine, naplaćuju se  usluge kopiranja skeniranja i fotografisanja dokumenata po slijedećim cijenama:

Kopiranje                                            Skeniranje i fotografisanje

A-4 format po 0,5  KM                       A-4 format 1,0 KM                

A-3 format po 0,8 KM                        A-3 format 1,0 KM

Ukupna količina, kopirane, skenirane, fotografisane arhivske i bibliotečke građe, po zahtjevima istraživača ograničava se na 10%  arhivske jedinice.

 

 1. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD I RUKOVANJE ARHIVSKOM I REGISTRATURNOM GRAĐOM

6.1. Seminar za zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe zaposlenika u registraturama (po polazniku)                                                        500,00 KM

6.2. Seminar za zaposlenike odgovorne za organizaciju poslova

i upravljanje dokumentacijom (po polazniku)                                400,00 KM

6.3. Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe

zaposlenika  u  registraturama                                      400 ,00 KM     

                                                                                                                              
TROŠKOVI NAKNADE ZA POSUDBU ARHIVSKE GRAĐE

6.4. Izrada zaštitne kopije originalne arhivske građe (ovisno o količini, prema cijeni fotokopiranja),

6.5. U slučaju nemogućnosti izrade zaštitne kopije, korisnik se obavezuje platiti Arhivu troškove pratnje stručnog radnika Arhiva u svrhu kontrole originalne arhivske građe (uključuje troškove stručne pomoći i savjetovanja, troškove tehničke usluge i putne troškove).

 

 1. USLUGE TV SNIMANJA

7.1. TV snimanje informativno-obrazovnog karaktera            100,00KM/sat

 • svaki naredni sat                    30,00 KM
 • učešće stručnjaka (ovisno o učešću )                                   40,00 KM/sat

7.2. TV snimanje propagandno-komercijalnog karaktera 250,00 KM/sat

 • svaki naredni sat                 100,00 KM
 • učešće stručnjaka (ovisno o učešću)                          10,00 KM-40,00 KM

 

Član 6.

(Druge usluge)

Usluge koje nisu obuhvaćene ovom uredbom naplaćivat će se prema posebnom sporazumu, odnosno ugovoru.

Kompletnu Uredbu o uslugama i cijenama usluga Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo možete pogledati ovdje.

Comments are closed.