Kako istraživati?

Obrasci zahtjeva koje trebate popuniti u JU Historijski arhiv Sarajevo:

Zavisno od traženih podataka iz institucija, preduzeća ili škola čija je dokumentacija kod nas pohranjena (i druge arhivske građe), moraju se popuniti tačni podaci iz jednog od navedenih obrazaca. Stranke moraju zahtjev popuniti, predati i doći po njega lično. Svako istraživanje se naplaćuje (čak i oni sa negativnim odgovorima), prema Pravilniku o uslugama JU Historijski arhiv Sarajevo.

Da li je zahtjev za istraživanje gotov možete provjeriti na broj telefona 033/223-281, radnim danima od 10 do 13 sati.


CJENOVNIK


Stručna pomoć i savjetovanje

 • 40,00 KM (Cijena stručne pomoći odnosi se na svaki započeti sat).

Registraturno sređivanje i obrada arhivske i registraturne građe

 • Izdvajanje – škartiranje nepotrebne registraturne građe i drugih sličnih poslova, po jednom dužnom metru, zavisno od uslova smještaja, stepena sređenosti, očuvanosti: 100,00 KM – 300,00 KM
 • Izrada klasifikacionih oznaka dokumentacije: 1.300,00 KM
 • Izrada Liste kategorija sa rokovim čuvanja: 1.500,00 KM
 • Izrada plana sređivanja: 900,00 KM
 • Tehničko opremanje i uređivanje građe po dužnom metru: 30,00 KM
 • Popisivanje građe – za svaku jedinicu popisa, iznos se uvećava za: 5,00 KM

Preuzimanje arhivske i registraturne građe

 • U zavisnosti od količine i stepena sređenosti: 300,00 KM – 800,00 KM per m/dužni

Istraživanje podataka iz dokumentacije arhiva na zahtjev fizičkih i pravnih lica

 • Istraživanje i izdavanje uvjerenja na zahtjev fizičkih lica – obrada zahtjeva: 10,00 KM
 • Školska sprema, podaci o zvanju, diploma za svaku godinu školovanja: 20,00 KM
  • završni ispit: 30,00 KM
 • Radni staž do 5 god.: 20,00 KM
  • svaka daljnja godina: 10,00 KM
 • Prosjek plaće/ po godini: 15,00 KM
 • Istraživanje i izdavanje prepisa iz imovinsko-pravne dokumentacije na zahtjev fizičkih lica – obrada zahtjeva: 10,00 KM
 • Nacionalizacija, konfiskacija, eksproprijacija, arondacija, naknade za oduzetu imovinu, imovinsko-pravna dokumentacija koja obuhvata brisovna očitovanja, građevinske dozvole itd.: 100,00 KM
 • Tehnička dokumentacija, projektna dokumentacija/kopije (uključuje do 10 kopija crno/bijelih i do 3 sata istraživanja): 100,00 KM
 • Istraživanje i izdavanje dokumentacije iz upravno-pravne dokumentacije po zahtjevu pravnih lica / prepisi, uvjerenja / obrada zahtjeva: 20,00 KM
 • Osnivanje, registracija, ukidanje , likvidacija, nacionalizacija, imovinsko pravni odnosi: prepisi 200,00 KM;
 • Uvjerenja o statusnim promjenama: 500,00 KM
 • Tehnička dokumentacija, projektna dokumentacija/kopije (uključuje do 10 kopija crno/bijelih i do 3 sata istraživanja): 200,00 KM
 • Za korištenje arhivske građe koja se u izuzetnim okolnostima iznosi iz Arhiva na kopiranje, skeniranje ili mikrofilmovanje primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje regulišu ovu materiju uz naplatu troškova zaposlenika/pratioca: 40,00 KM/sat
 • Izdavanje i kopiranje DN spisa: 15,00 KM

Istraživanje podataka za izradu hronika, monografija, muzejskih postavki i sl.

 • Istraživanje podataka za izradu hronika, monografija, muzejskih postavki za potrebe korisnika, Arhiv može vršiti uz naknadu troškova koji se regulišu posebnih ugovorom. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih, stručnih i publicističkih radova. Stranke koje zahtijevaju osobni, mentorski, odnosno stručni rad na svojem istraživanju ili dodatne informacije koje se odnose na podatke iz recentne literature, snose naknadu za ovaj rad u visini od 40,00 KM po satu, a dozvoljeni obim za stranku je najviše 5 sati sedmično kod pojedinog stručnog zaposlenika Arhiva. Rad odobrava direktor.

Pri korištenju dokumenata koji se odnose na fondove i periodiku do 1945 godine i sve zbirke Arhiva, usluge se naplaćaju po slijedećim cijenama:

Kopiranje Skeniranje i fotografisanje

 • A-4 format 3,0 KM – A-4 format 5,0 KM
 • A-3 format 5,0 KM – A-3 format 10,0 KM

Za korištenje arhivske građe nastale nakon 1945. godine, naplaćuju se usluge kopiranja skeniranja i fotografisanja dokumenata po slijedećim cijenama:

Kopiranje Skeniranje i fotografisanje

 • A-4 format po 1,5 KM – A-4 format 3,0 KM
 • A-3 format po 3,0 KM – A-3 format 5,0 KM

Ukupna količina , kopirane, skenirane, fotografisane arhivske i bibliotečke građe, po zahtjevima istraživača ograničava se na 10% arhivske jedinice.

Osposobljavanje za rad i rukovanje arhivskom i registraturnom građom

 • Seminar za zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe zaposlenika u registraturama (po polazniku): 500,00 KM
 • Seminar za zaposlenike odgovorne za organizaciju poslova i upravljanje dokumentacijom (po polazniku): 400,00 KM
 • Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe zaposlenika u registraturama: 350 ,00 KM

Troškovi naknade za posudbu arhivske građe

 • Izrada zaštitne kopije originalne arhivske građe (ovisno o količini, prema cijeni fotokopiranja)
 • U slučaju nemogućnosti izrade zaštitne kopije, korisnik se obavezuje platiti Arhivu troškove pratnje stručnog radnika Arhiva u svrhu kontrole originalne arhivske građe (uključuje troškove stručne pomoći i savjetovanja, troškove tehničke usluge i putne troškove).

Usluge TV snimanja

 • TV snimanje informativno-obrazovnog karaktera 100,00 KM/sat;
  • svaki naredni sat 30,00 KM
  • učešće stručnjaka (ovisno o učešću) 10,00 KM40,00 KM
 • TV snimanje propagandno-komercijalnog karaktera: 250,00 KM/sat;
  • svaki naredni sat: 100,00 KM
  • učešće stručnjaka (ovisno o učešću): 10,00 KM-40,00 KM

Kompletan Pravilnik o uslugama i cijenama usluga Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ možete pogledati ovdje.

Comments are closed.