4. Prosvjeta, nauka i kultura

4.1. PROSVJETA

4.1.1.OSNOVNE ŠKOLE

4.1.1.1. OPĆA PUČKA ŠKOLA U ZAVODU MILOSRDNIH SESTARA SVETOG VINKA – SARAJEVO

Sign. PZMS – 225

Osnovana je 1871. godine za katoličku djecu, ali su je pohadjale i učenice drugih vjera. Do 1918. godine školu je pohadjala samo ženska mladež, a nakon toga su formirani i razredi za mušku djecu. Škola je kasnije promijenila naziv u Rimokatoličku osnovnu školu u Zavodu sv. Vinka. Ukinuta je 1945. godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1880-1945; kutija 1 i knjiga 268; metara dužinskih 2; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.1.2.MUSLIMANSKA ŽENSKA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. MŽOŠ-34

Školu su pohađale isključivo muslimanska ženska djeca, a osnovana je 1896. godine. Pri ovoj školi Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 1901. godine otvorila je produžni tečaj. Arhivska građa primljena je u Arhiv neposredno nakon njegovog osnivanja 1948. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1896-1906; knjige 2, metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.3. IZRAELIČKA – SEFARDIČKA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. ISOŠ-31

Osnovana je 1903. godine i okupljala je židovsku sefarsku mladež. Arhivska građa primljena je u arhiv 1969. godine od Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1903-1912; knjiga 6; metara dužinskih 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.4. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA U ZAVODU SVETOG AUGUSTINA – SARAJEVO

Sign. NOSA-256

Osnovale su je časne sestre Kćeri božje ljubavi 80-tih godina 19. stoljeća. Nastava je bila na njemačkom jeziku, a bila je namjenjena za školovanje stranaca koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Naredbom Narodnog vijeća za BiH od 1. januara 1919. godine nastava se počela odvijati na narodnom jeziku. Škola je bila mješovita, a 1945. godine ukinuta je s ostalim konfesionalnim školama. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine s građom ostalih konfesionalnih škola.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1918-1945; knjiga 82; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.1.5. OSNOVNA ŠKOLA “PETAR KOČIĆ”- SARAJEVO

Sign. PK-388

Osnovana je 4.9.1957.godine, a bila je smještena u zgradi bivše Ženske gimnazije.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1957-1966; kutija 30 i knjiga 235; metara dužinskih 8; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.6. XV. OSNOVNA ŠKOLA “ALIJA TABAKOVIĆ”- SARAJEVO

Sign. AT-389

Škola je radila pod gornjim naslovom od 1955. do 1957. godine, a kasnije i kao XIX. osnovna škola.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1955-1967; knjiga 78 i fascikla 23; metara dužinskih 3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.7. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA “JUSUF SABLJAKOVIĆ” – SARAJEVO

Sign. JS-390

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1953-1962; knjige 42 i omota 25, metara dužinskih 3; sređena; pristupačna.

4.1.1.8. I. DJEVOJAČKA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. I DNO-391

Otvorena je u novembru 1879. godine i bila je namjenjena isključivo za školovanje ženske mladeži. Od 1897. godine škola nosi naziv Prva djevojačka narodna osnovna škola u Sarajevu i radi sve do 1918. godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpna; vremenski raspon: 1881-1903; svezaka 148; dužinska metra 1,5; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.1.9. MJEŠOVITA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA KOD DRŽAVNOG KOLODVORA – SARAJEVO

Sign. MODK-392

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1968. godine od Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Hrasnu /Sarajevo/.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1901-1940; knjiga 6; metra dužinska 0,5; sređena; pristpačna; sumarni inventar.

4.1.1.10. VIII. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. VIII NOŠ-393

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1968. godine od Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Hrasnu /Sarajevo/.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1920-1938; knjiga 14; metra dužinska 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.11. XI. DRŽAVNA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. XI DNOŠ-394

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1968. godine od Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” Hrasno /Sarajevo/

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1938-1947; knjiga 10, omota 2; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.12. I. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. I. NOŠ – 259

Pod gornjim naslovom postojale su dvije osnovne škole. Prva posjeduje arhivsku građu od 1881. do 1904. godine, a druga od 1912. do 1937. godine. Nalaze se u jednom arhivskom fondu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1881-1937; knjiga 86; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.1.13. II. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. II NOŠ-260

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1908-1928; knjiga 13, metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.14. II. DJEVOJAČKA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. II DNOŠ-395

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1895-1913; knjiga 26; metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.1.15. II. NARODNA MUSLIMANSKA OSOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. II NMOŠ-396

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1887-1914; knjiga 15; metra dužinska 03; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.16. II. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. II NOŠ-397

Arhivska građa odnosi se na Osnovnu školu “Razija Omanović”.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1953; knjige 3; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.1.17. III. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. III NOŠ 261

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1910-1940; knjiga 19; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.18. IV. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. IV. NOŠ-262

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1897-1936; knjiga 37, metar dužinski 1;
sređena; pristupačna.

4.1.1.19. V. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. V. NOŠ-263

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1911-1946; kutija 1 i knjiga 17; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.20. VI. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. VI.NOŠ- 264

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1912-1946; knjige 93; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna.

4.1.1.21. VII. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. VII NOŠ-265

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1912-1929; knjiga 18; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.22. VIII. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. VIII NOŠ-266

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1910-1932; knjiga 17; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.23. IX. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. IX NOŠ-267

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1919-1934; knjiga 15; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna.

4.1.1.24. XI. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. XI NOŠ-398

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1924-1947; kutija 1; knjiga 30 i omota 2;
metar dužinski 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.25. XII. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. XII NOŠ-399

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1924-1947; kutija 1, knjiga 30 i omota 2;
metra dužinska 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.1.26. XIII. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. XIII NOŠ-268

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1931-1939; knjiga 7; metara dužinskih 0,2;
sređena; pristupačna.

4.1.1.27. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA ZA PRIČUVNIČKU DJECU – SARAJEVO

Sign. NOŠP-400

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1917-1918; knjiga 1; metar dužinski 0,1;
sređena; pristupačna.

4.1.1.28. II DJEVOJAČKA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. II DNOŠ-401

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1895-1914; knjiga 30; metar dužinski 0,5;
sređena; pristupačna.

4.1.1.29. III. DJEVOJAČKA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign.III DNOŠ-402

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1914-1925; knjiga 8; metar dužinski 0,3;
sređena; pristupačna

4.1.1.30. II. PUČKA MJEŠOVITA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign.II PMŠ-403

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1941-1944; kutija 1; metara dužinskih 0,1;
sređena; pristupačna,

4.1.1.31. II. DJEČIJA NARODNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. II DNŠ-404

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1887-1914; omota 16; metar dužinski 1; nesređena, pristupačna.

4.1.1.32. II.DRŽAVNA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA”KRALJEVIĆ TOMISLAV” – SARAJEVO

Sign. II DŠKT- 405

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1932-1946; kutije 3 i knjige 43; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna.

4.1.1.33. IX NARODNA OSNOVNA ŠKOLA /VJEŽBAONICA MJEŠOVITE UČITELJSKE ŠKOLE/ – SARAJEVO

Sign. IX VŠMU-406

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1935-1936; knjige 2; metar dužinskih 0,1; sređena; pristupačna.

4.1.1.34. I. NARODNA OSNOVNA DJEVOJAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. I NDOŠ-408

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1879-1914; knjiga 6; metra dužinska 0,3; sređena; pristupačna.

4.1.1.35. I. NARODNA DJEČAČKA OSNOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. I NDOŠ-407

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1912-1931; knjiga 19; metra dužinska 0,5;
sređena; pristupačna.

4.1.1.36. MJESNI ŠKOLSKI ODBOR ZA GRAD SARAJEVO – SARAJEVO

Sign. MŠO-68

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1930-1948; kutija 12; metar dužinski 1.2; sređena; pristupačna.

4.1.1.37. ŠKOLSKI NADZORNIK ZA GRAD SARAJEVO – SARAJEVO

Sign. ŠNGS-409

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1933-1943; knjiga 7 i omot 31; metara dužinskih 1,5; djelimično sređena; pristupačna.

4.1.2. GRAĐANSKE ŠKOLE I VIŠE DJEVOJAČKE ŠKOLE

4.1.2.1. TRGOVAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. TŠ-97

Osnovana je 1886., a 1908. godine mijenja naziv u Stručna trgovačka škola. Godine 1924. nosi naziv Državna muška građanska škola trgovačkog smjera, a od školske 1926/27. godine Muška građanska škola trgovačkog smjera. Ova škola pod ovim nazivom spaja se 1940. godine s Prvom ženskom građanskom školom, koja je osnovana 1889. godine i nosila je tada naziv Državna viša djevojačka škola, a od školske 1923/24. godine pretvorena je u građansku školu i zvala se Državna ženska građanska škola. Škola je 1936. godine ponovno promijenila naziv u Ženska građanska škola trgovačkog smjera, a neposredno nakon toga u Državna ženska građanska škola “Kneginja Zorka”. Zajednička muška i ženska škola od 1941. zvala se Državna mješovita škola, ali je do 1944. godine promijenila više naziva: Opća niža srednja škola, Druga mješovita niža srednja škola itd. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1886-1944; knjiga 78; metara dužinskih 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.2.2. PRIVATNA ŽENSKA ŠKOLA ZANATSKO-INDUSTRIJSKOG SMJERA U ZAVODU SV. JOSIPA – SARAJEVO

Sign. ŽSŠJ-114

Zavod je osnovan 1882. godine pri kojem su kasnije Sestre kćeri božje ljubavi osnovale i ovu školu. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1963. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1929-1945; knjige 4; metra dužinska 0,3; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.2.3. PRIVATNA ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA U ZAVODU SV.VINKA – SARAJEVO

Sign. ŽZŠV-269

Arhivska građa primljena je u Arhiv IX narodne osnovne škole.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1939-1944; knjige 2; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.2.4. ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA SV. VINKO – SARAJEVO

Sign. ŽGŠ-254

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1939-1945; knjiga 60; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna.

4.1.2.5. DRŽAVNA MUŠKA OPĆA NIŽA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DMNŠ-410

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1942-1943; kutija 5; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.2.6. MJEŠOVITA OPĆA NIŽA SREDNJA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. MONŠ-411

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1941-1944; kutije 3 i knjige 3; metara dužinskih 0,4; sređena; pristupačna.

4.1.2.7. STRUČNA GRAĐANSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. SGŠ-257

Škola je radila pri V narodnoj osnovnoj školi.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1932-1936; knjiga 5 i fascikla 1; metra dužinska 0,4; sređena; pristupačna.

4.1.2.8. DRŽAVNA VIŠA DJEVOJAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DVDŠ-412

Škola je izrasla iz rada četverorazredne djevojačke škole osnovane 1879. godine u Sarajevu. Zbog povećanog broja učenica 1893. došlo je do izdvajanja tri viša razreda u samostalnu školu pod nazivom Viša djevojačka škola. Pod ovim nazivom škola je radila sve do školske 1923/24. godine, kada je pretvorena u građansku školu. Knjige školske evidencije Arhiv je preuzeo 1961. godine od IX narodne osnovne škole u Sarajevu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1883-1943; knjiga 15; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.2.9. VIŠA DJEVOJAČKA ŠKOLA U ZAVODU MILOSRDNIH SESTARA SV. VINKA – SARAJEVO

Sign. VDŠV-128

Školu su osnovale 1883. Milosrdne sestre sv. Vinka u Sarajevu. U početku škola je bila pod upravom Vrhbosanskog kaptola, ali je kasnije prešla u potpunu nadležnost i upravi Sestara milosrdnica. Škola je imala karakter niže stručne škole. Odlukom Zemaljske vlade 30.7.1912.godine škola je dobila pravo javnosti i do 1924. godine radila pod nazivom Viša djevojačka škola. Od tada nijenja naziv u Rimokatolička građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu sv. Vinka i pod tim nazivom radila je sve do 1945. godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine od IX narodne osnovne škole u Sarajevu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1883-1943; knjiga 6; metra dužinska 0,4; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.2.10.VIŠA DJEVOJAČKA ŠKOLA U ZAVODU SV. JOSIPA – SARAJEVO

Sign. ŽGŠJ-113

Zavod sv. Josipa otvoren je 1882. godine u Sarajevu. Sestre reda Kćeri božje ljubavi otvorile su pri ovom Zavodu osnovnu i Višuz djevojačku školu, a nešto kasnije i Žensku stručnu zanatsku školu. Pravo javnosti škole odobrila je Zemaljska vlada 30.7.1912.godine. Školske evidencije primljene su u Arhiv 1961. godine s građom ostalih katoličkih konfesionalnih škola.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1908-1945; svezaka 179; metara dužinskih 4; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.2. 11. MUSLIMANSKA VIŠA DJEVOJAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. MVDŠ-35

Škola je izrasla iz Osnovne škole za žensku muslimansku djecu vjerovatno škol. 1914/15. godine. U njenom sastavu razvijala se Druga ženska građanska škola trgovačkog smjera, koja od 1926. godine nosi ime Ženska građanska škola, koju pohađaju i djeca durgih konfesija. Godine 1940. ona ostaje jedina u Bosni i Hercegovini pod spomenutim nazivom. Arhivska građa primljena je neposredno poslije njegovog osnivanja 1948. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1901-1928; knjiga 6; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.2.12. ŠKOLA “KOLO SRPSKIH SESTARA” – SARAJEVO

Sign. ŠKSS-112

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1935-1941; knjiga 17; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.2.13. DRŽAVNA NARODNA VIŠA DJEVOJAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DVDS-414

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1889-1923; knjiga 15; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.2.14. NARODNA VIŠA DJEVOJAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. NVDŠ-415

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1890-1923; knjiga 15; dužinskih metara 0,5;
sređena; pristupačna.

4.1.2.15. NARODNA DJEVOJAČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. NOŠ-416

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1881-1918; knjiga 46; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna.

4.1.3.SREDNJE ŠKOLE

4.1.3.1. PRVA GIMNAZIJA – SARAJEVO

Sign. PG-235

Naredbom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu br. 19871 od 20.9.1879.godine osnovana je Prva muška gimnazija u Sarajevu, a počela je s radom 6.11.1879.godine. Škola mijenja naziv u Državna velika gimnazija u Sarajevu 30.8.1883., a od škol. 1923-24. godine nosi naziv Državna prva muška realna gimnazija u Sarajevu. Od 1945. godine nosi naziv Prva muška realna gimnazija. Od 9.1.1946. u ovoj školi otpočeo je s radom gimnazijski tečaj pod imenom Partizanska gimnazija koja je radila do 1948. godine. Arhivska građa primana je Arhiv u više navrata počevši od 1965. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1881-1983; kutija 113 i knjiga 187; metara dužinskih 18; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.2. DRUGA GIMNAZIJA – SARAJEVO

Sign. DG-248

Godine 1905. u Sarajevu je osnovana Mala realka, preteča Druge gimnazije. U toku svog djelovanja škola je često mijenjala svoje nazive, pa se zvala: Velika realka, Velika realka Franje Josipa I., Druga državna realna gimnazija i Gimnazija “Ognjen Prica”. Arhivska građa primana je u Arhiv u više navrata počevši od 1966. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1908-1974; kutija 69 i knjige 174; metara dužinskih 12; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.3. TREĆA GIMNAZIJA – SARAJEVO

Sign. TG-419

Rad škole započeo je pod nazivom Državna niža realna gimanzija 1948. godine. Od 1953. nosi naziv Nepotpuna viša gimnazija, a od škol. 1955/56 Mješovita gimnazija. Školska 1956/57. zove se Peta gimnazija, da bi zatim od 1957. do 1965. nosila naziv Treća gimnazija. Naziv ponovno mijenja od 1965. godine u Gimnaziju “Braća Ribar” i pod njim radi sve do 1980.godine, da bi od 1981. godine bila imenovana u Škola za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje “Braća Ribar”, a danas samo Treća gimnazija.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1995; knjiga 107; metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.4. CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE KADROVA U PRIVREDI – SARAJEVO

Sign. CSKP-420

U okviru ovog Centra bili su zastupljeni slijedeći smjerovi: Ekonomska škola za obrazovanje odraslih, Škola za radnička zanimanja u trgovini za odrasle, Ekološka i Škola za vatrogasce, kojoj je bila pripojena Željeznička tehnička škola “Ivan Krndelj”. Od 1. 3. 1987. godine, kad je ukinut ovaj Centar učenici nastavljaju školovanje u Trećoj gimnaziji.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1960-1987; kutija 20 i knjige 142; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.5. PRVA ŽENSKA REALNA GIMNAZIJA – SARAJEVO

Sign. PŽRG-177

Za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini ženska djeca nisu primana za redovne učenice u srednjim školama. Kao privatne učenice polagale su ispit na kraju školske godine. Tek pri kraju okupacije izašao je raspis 2. 8. 1918.godine kojim je privremeno dozvoljen upis ženskoj djeci kao redovnim učenicama. Narodno vijeće 1918/19. godine dozvolilo je upis ženskoj djeci koja su završila I. i II. razred status redovnih učenica. Godine 1919/20. ova odluka je proširena, te je konačno dozvoljen upis svim učenicima srednje škole. Školske 1923/24. godine od ženskih odjeljenja pri muškoj gimnaziji osnovana je posebna škola pod imenom Državna ženska realna gimnazija. Arhivska gradja škole preuzeta je u Arhiv 1963. godine od Prve ženske gimnazije.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1925-1956; kutije 94; i knjiga 76; metara dužinskih 11; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.6. DRUGA ŽENSKA REALNA GIMNAZIJA – SARAJEVO

Sign. DŽRG-178

Ukazom od 21. 8.1941. godine otvorena je ova škola. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1963. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1941-1956; kutija 48 i knjiga 56; metara dužinskih 7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.7. UPRAVNA ŠKOLA STATIČKOG SMJERA – SARAJEVO

Sign. UŠSS-231

Škola je osnovana 1960. godine za potrebe obrazovanja odraslih. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1965. godine od Likvidacione uprave.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1961-1965; kutija 13 i knjiga 19; metara dužinskih 1,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.8. ŠERIJATSKA GIMNAZIJA – SARAJEVO

Sign. ŠG-30

Osnovana je 25. 11. 1918.godine Odlukom Narodnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu. Radila je kao škola orijentalno-klasičnog tipa, a njeni učenici mogli su nastaviti školovanje na Islamskom teološkom fakultetu ili na drugim postojećim fakultetima. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv s gradjom Druge muške gimnazije 1966. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1918-1945; kutija 10 i knjiga 29; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.9. PRIVATNA POTPUNA ŽENSKA REALNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U ZAVODU SV. VINKA – SARAJEVO

Sign. PZRGV-126

Otvorena je 1941. godine od strane milosrdnih sestara sv. Vinka. Organizacija i rad u školi bili su uskladjeni s državnim gimnazijama, a radila je do 1945. godine kada je ukinuta s ostalim privatnim školama. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1941-1945; knjiga 10, metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.10. UČITELJSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign.UŠ-125

Naredbom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu je otvoren 1882. godine učiteljski kurs, koji se 1886. pretvorio u redovnu učiteljsku školu. U početku škola je bila trogodišnja, a od 1900. produženo je školovanje na četiri godine i kao takva ostala je sve do izbijanja Prvog svjetskog rata. Godine 1914. preseljena je u Derventu, a u Sarajevu je ostala samo Ženska učiteljska škola /preparandija/, osnovana naredbom Zemaljske vlade 21.8.1911. u Sarajevu. U sastavu ove škole otvorena su i miška odjeljenja. Odlukom Ministarstva prosvjete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1926. ova su se odjeljenja odvojila u zasebnu Mušku učiteljsku školu, koja je radila kao samostalna učiteljska škola do školske 1934/35. godine kada se ponovno spojila sa Ženskom učiteljskom školom. Od tada u Sarajevu djeluje Mješovita učiteljska škola više puta mjenjajući nazive: Državna mješovita učiteljska škola, Učiteljska škola, Muška učiteljska škola, Ženska učiteljska škola, Mješovita učiteljska škola “Kraljice Marije”, Zajednica učiteljskih škola, Učiteljska škola “Nurija Pozderac”. Pored ove škole radila je i Ženska i muška učiteljska škola u Zavodu sv. Josipa, čija se arhivska građa nalazi u ovom fondu. Arhiv je primio građu 1973. godine od Učiteljske škole “Nurija Pozderac”.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1895-1972; kutija 51 i knjiga 401; metara dužinskih 17; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.11. SREDNJA DRAMSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. SDŠ-417

Arhivska građa škole primljena je u Arhiv 1972. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1955; kutije 4 i knjiga 25;metar dužinski 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.12. SREDNJA FISKULTURNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. SFŠ-418

Osnovana je 1948. i radila je sve do 1972. godine kada je na osnovi Zakona o obrazovanju /”Službeni list SRBiH” br. 14/69/ ukinuta. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1974. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1972; kutija 21 i knjiga 180; metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.13. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. STŠ-124

Osnovana 1889. godine kao srednja škola u kojoj su se školovala djeca od 14. godine, pa nadalje. Školske 1906/07. godine djeluje i Šumarska škola. U novembru 1910. godine ponovo se otvara Tehnička stručna škola. Pri ovoj školi 1920. godine otvorena je Majstorska djelodetska večernja škola, koja je trajala 3 godine, a školske 1932/33. godine Srednjoj tehničkoj školi pripojena je Muška zanatska škola, koja je otvorena još 1893. godine kao niž škola. Pored toga, pri Mješovitoj zanatskoj školi 1900. godine otvorena je Obrtno-obrazovna škola, koja je imala tri razreda, a od 1905. godine otvoreno je više obrtničkih tečajeva i od te godine škola nosi naziv Državna srednja tehnička škola “Viteškog kralja Aleksandra I. ujedinitelja” i Muška zanatska škola. Godine 1934. u sastav pomenutih škola ulaze: Stručna tekstilna škola iz Sarajeva i Puškarska zanatska škola iz Užica. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1969. godine od Elektro-mašinskog školskog centra.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1920-1943; knjige 104, metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.14. INDUSTRIJSKA TEKSTILNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. ITŠ-52

Škola je počela s radom školske 1947/48. godine, a izrasla je iz Druge ženske stručne zanatske škole. Školovanje je trajalo tri godine i imala je status srednje škole. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1958. godine od Centra za unapredjenje domaćinstva u Sarajevu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1957; knjige 54 i fascikl 1; metara dužinskih 13; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.3.15. DRŽAVNA STRUČNA DOMAĆIČKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DSDŠ- 46

Škola je otvorena 20.11.1952. i imala je status srednje škole. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1958. godine od Centra za unapređenje domaćinstva u Sarajevu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1952-1957; kutija 8 i knjiga 28; metar dužinski 1,5; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4. ZANATSKE, TRGOVINSKE I INDUSTRIJSKE ŠKOLE

4.1.4.1. ZEMALJSKA ZANATLIJSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. ZZŠ-198

Osnovana je 1893. godine na prijedlog Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Izobrazba je trajala četiri godine, a polaznici su bili sa završenom osnovnom školom. Poslije Prvog svjetskog rata rad je nastavila pod nazivom Muška zanatska škola u Sarajevu. Rješenjem ministarstva trgovine i industrije 1934. godine školi su pripojene: Stručna tekstilna škola iz Sarajeva i Puškarska škola iz Užica.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1893-1945; knjiga 60, metar dužinski 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.2. OBRTNO – OBRAZOVNA /ŠEGRTSKA/ ŠKOLA – SARAJEVO

Sign.OOŠ-496

Školu je osnovala Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 1900. godine. Imala je zadatak obrazovanje naučnika-šegrta u raznim zanatima. U početku je imala samo dva godišta, a kasnije tri. Knjige školske evidencije preuzete su u Arhiv 1956. godine od Mješovite škole učenika u privredi Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1900-1931; tvrdo ukoričenih svezaka 45; metara dužinskih 0,9; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.3. ŽENSKA STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. ŽSZ-497

Škola je osnovana naredbom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu 18.10.1913. godine sa zadatkom da ženska djeca izuće zanat šivanja rublja i haljina. Radila je u dva odjeljenja: za šivanje rublja i krojenje haljina. Škola je pod ovim nazivom radila do škol 1940/41. godine, kada su zbog povećanog broja učenica otvorene: Prva ženska stručna škola i Druga ženska stručna škola. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1954. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1913-1941; kutija 31 i knjiga 66; metra dužinska 4,4; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.4. PRVA ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. PŽSŠ – 25

Škola je izrasla iz Ženske stručne zanatske škole u Sarajevu 1941. godine. Uredbom Vlade Republike Bosne i Hercegovine /br. 851/47/ škola je ukinuta, a umjesto nje osnovana je Državna industrijska tekstilna škola. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1954. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1939-1942; kutija 8 i knjiga 59; metra dužinska 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.5. DRŽAVNA DRUGA ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DŽSŠ-26

Škola je otpočela s radom 1941. godine, a imala je dva odsjeka: za šivanje rublja i za krojenje haljina. Ukinuta je istodobno s Prvom ženskom stručnom školom vladinom Uredbom NRBiH /br.851/47/ i ušla u sastav novoosnovane Državne industrijske tekstilne škole. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv zajedno s građom Prve ženske stručne škole 1954. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1941-1947; kutija 6 i knjiga 76; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.6. STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA TEKSTILNOG PLETIVA – SARAJEVO

Sign. SZTP-498

Škola je otvorena 1927. i imala je dva razreda. U nju su primane učenice s najmanje dva razreda završene srednje škole. Rješenjem Ministarstva trgovine i industrije 1934. pripojena je Muškoj zanatskoj školi, kao posebno odjeljenje. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1956. godine s arhivom Muške zanatske škole.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1927-1940; kutija 10; metar dužinski 1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.4.7. INDUSTRIJSKA TEKSTILNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. INTŠ-499

Škola je počela s radom škol. 1947/48. godine, a osnovana je na mjesto Prve i Druge ženske stručne zanatske škole. Školovanje je trajalo tri godine. Arhivska građa škole preuzeta je u Arhiv 1958. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1947-1958; kutija 13 i knjiga 56;metara dužinski 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.8. ŠKOLA UČENIKA U TRGOVINI – SARAJEVO

Sign. TŠ-97

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1947-1952; knjiga 19; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.9. ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA U ZAVODU PRESVETOG TROJSTVA – SARAJEVO

Sign. ŽŠPT-500

Škola je otvorena od Sestara milosrdnica sv. Vinka u novom Sarajevu sa zadaćom da djevojek obući u šivanju i krojenju. Ukinuta je 1945. godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1941-1945; knjiga 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.4.10. ŽENSKA STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA U ZAVODU SV. JOSIPA KOD SESTARA BOŽJE LJUBAVI – SARAJEVO

Sign. ŽSSJ- 501

Pri Zavodu sv. Josipa, osnovanog 1882. godine, Kćeri božje ljubavi osnovale su Osnovnu, Građansku i Srednju stručnu školu. Ženske stručne škole za šivanje rublja i krojenje haljina otvorila je Zemaljska vlada svojom Odredbom od 18.10.1913. godine. Škola se sastojala od pripremnog godišta i tri razreda stručne škole. po završetku stručne obuke nastavljen je rad u radionicama. Ukinuta je 1945. godine s ostalim konfesionalnim školama. Arhivska građa škole primljena je u Arhiv 1961. godine s ostalim konfesionalnim školama.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1913-1945; knjige 32, metara dužinskih 3,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.4.11.PRIVATNA ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA U ZAVODU SV. VINKA – SARAJEVO

Sign. PŽSV-502

Škola je imala zadatak da djevojek obuči u šivanju i krojenju. Prva godina bila je pripremna, a zatim su radila dva stručna odjeljenja: za krojenje haljina i šivanje rublja. Iza ove obuke učenice su imale jednogodišnju praktičnu nastavu. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine s građom ostalih konfesionalnih škola.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1939-1944; knjiga 13, metar dužinski 0,5; djelimično sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.4.12. DRŽAVNA STRUČNA DOMAČIĆKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DSD-503

Škola je otvorena u Sarajevu 20.11.1952.godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon:1933-1940; kutija 8 i knjiga 28; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.13. DRŽAVNA STRUČNO-ZANATSKA DJELOVODSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DZDŠ-504

Škola je otovrena 1920. godine pri Državnoj srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu. Od školske 1933/34. godine škola nosi naziv Majstorska djelovodna večernja škola. Po završetku ove škole polaznici su mogli nastaviti školovanje u Državnoj srednjoj tehničkoj školi. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1969. godine od Elektro-mašinskog školskog centa u Sarajevu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1928-1942; knjiga 18; metar dužinski 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.4.14. STRUČNA ŠKOLA ZA UČENIKE U INDUSTRIJI I ZANATSTVU – SARAJEVO

Sign. ŠUIZ-505

Škola je otvorena 1946. godine u Sarajevu i radila sve do 1949. godine kada je prestala s radom, a zatim je prerasla u Školu učenika u privredi. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1949; kutija 1 i knjiga 69; metra dužinska 1; sređena; pristpačna; analitički inventar.

4.1.4.15. STRUČNA ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI – SARAJEVO

Sign. SŠUP-506

Škola je počela s radom 1949. godine i trajala je tri godine. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1956; kutija 8 i knjiga 159; metara dužinskih 5,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.16. MJEŠOVITA ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI – SARAJEVO

Sign. DMŠUP-118

Škola je počela s radom škol. 1949/50 godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1956; kutija 41 i knjige 183; metara dužinskih 3,5; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.1.4.17.STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA ZANATSKOG SMJERA PRI DRŽAVNOJ SREDNJOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI – SARAJEVO

Sign. SPZT-507

Pored nižih stručnih škola postojale su i tzv. produžne škole. Škola je bila mješovitog tipa. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1932-1941; knjiga 88; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.4.18. MUŠKA STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA /ŠEGRTSKA/ – SARAJEVO

Sign. MSPŠ-117

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1937-1941; knjige 54; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna.

4.1.4.19.STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA PRI TRGOVAČKOJ AKADEMIJI – SARAJEVO

Sign. SPŠ-T-39

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1932-1951; knjiga 5 i fascikl 1; metar dužinski 0,3; sređena, pristupačna.

4.1.4.20. ŽENSKA STRUČNA DOMAČIĆKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. DŠ-46

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1958. godine od Centra za unapredjenje domaćinstva – Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1952-1957; kutija 8 i knjiga 28; metara dužinskih 2,5; sređena; pristupačna.

4.1.4.21. OBRTNIČKA OBRAZOVNA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. OOŠ-509

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1956. godine od Mješovite škole učenika u privredi Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1919-1935; kutija 7; metara dužinskih 0,7; sređena, pristupačna.

4.1.5. NARODNI I RADNIČKI UNIVERITETI I KURSEVI

4.1.5.1. NARODNI UNIVERZITET – HAN PIJESAK

Sign. NUHP-421

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1979. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1958-1976; kutija 6 i knjiga 6; metara dužinskih 0,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.5.2. RADNIČKI UNIVERZITET “SLOBODAN PRINCIP SELJO” – OOUR OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH”- ILIDŽA

Sign. RUSPS-422

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1984. godine od Radničkog univerziteta “Slobodan Princip Seljo”.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1964-1983; kutija 7 i knjiga 16; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.5.3. RADNIČKI UNIVERZITET “ĐURO ĐAKOVIĆ”  – MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZA ODLASLE/ – SARAJEVO

Sign. RUĐĐM-423

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1984. godine od Radničkog univerziteta “Đuro Đaković” Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1961-1983; kutija 29 i knjige 183; metara dužinskih 6,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.5.4. RADNIČKI UNIVERZITET “ĐURO ĐAKOVIĆ” /UPRAVNA ŠKOLA ZA ODRASLE/ – SARAJEVO

Sign. RUĐĐU-424

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1984. godine od Radničkog univerziteta “Đuro Đaković” Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1971-1983; kutija 16 i knjiga 58; metra dužinska 4; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.5.5. RADNIČKI UNIVERZITET “ĐURO ĐAKOVIĆ” OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH – SARAJEVO

Sign. RUĐĐO-425

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1982. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1980; kutija 29 i knjiga 113; metara dužinskih 6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.5.6. DOM KULTURE NO III REONA “HASAN KIKIĆ”- SARAJEVO

Sign. HK-26

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1953. godine od Likvidacione uprave.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1952-1953; knjiga 5 i fascikla 4; metra dužinska 0,5; djelimično sređena; pristupačna.

4.1.5.7. DVOGODIŠNJI NIŽI TRGOVAČKI KURS PRI TRGOVAČKOJ AKADEMIJI – SARAJEVO

Sign. DK/TA-42

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1956. godine od Mješovite škole učenika u privredi.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon:1948-1950; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna.

4.1.5.8. PRODUŽNI TEČAJ NA MUSLIMANSKOJ DJEVOJAČKOJ ŠKOLI – SARAJEVO

Sign. PTM-413

Arhivska građa primljena je u Arhiv neposredno poslije njegovog osnivanja 1948. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1901.-1928; knjiga 6, metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna.

4.1.5.9. ŠKOLA ZA KV VOZAČE MOTORNIH VOZILA – SARAJEVO

Sign. ŠKV-426

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1975. godine od Radne organizacije “Zeleni signal”. Škola je registrirana kao Škola za KV vozače motornih vozila u saobraćaju 16.9.1970. a 31.12.1971. godine promijenila je naziv u Škola za vozače 15. januar. Škola je ukinuta 31.12.1973. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1970-1973; knjiga 217; metra dužinska 2,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.1.5.10. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI “LASICA” – SARAJEVO

Sign. ŠUPL-109

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1952-1953; knjige 3; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna.

4.1.5.11. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI – MJEŠOVITE STRUKE PRI V.P. BR. 2792 – SARAJEVO

Sign. ŠUP/V.P. – 43

Arhivska građa primljena u Arhiv 1956. godine od Mješovite škole učenika u privredi.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949-1954; knjiga 21 i fascikl 1; metra dužinska 0,3; djelimično sređena; pristupačna.

4.1.5.12. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI PRI G.P. “GRADITELJ”- SARAJEVO

Sign. ŠUP-G-123

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna;vremenski raspon 1948-1952; 5 omota; metara dužinskih 0,8; nesređena; prisutpačna.

4.1.5.13. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI PRI G.P. “ZIDAR” – SARAJEVO

Sign. PUPZ-111

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1949; knjige 3; metar dužinski 0,2; sređena; pristupačna.

4.1.5.14. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI “TRASA” – SARAJEVO

Sign. ŠUPT-110

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1950-1952; knjiga 6; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna.

4.1.5.15. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI TEKSTILNE STRUKE – SARAJEVO

Sign. ŠUP-40

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947-1952; kutije 2; metra dužinska 0,2;
sređena; pristupačna.

4.1.5.16. VEČERNJA ŠEGRTSKA ŠKOLA – SARAJEVO

Sign. VŠŠ-120

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1951. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1902-1931; knjige 43 i fascikl 1; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna

4.2. KULTURA

4.2.1. KULTURNO PROSVJETNA I HUMANITARNA DRUŠTVA

4.2.1.1.”PROLETER” RADNIČKO PJEVAČKO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. P- 153

Osnovano je 1905. godine i od tada do danas djeluje pod istim imenom. Arhiv je gradju otkupio od Mike Vukojevića 1962. godine, a sadrži dokumente, bibliografske podatke i fotografije.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1905-1940; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.2.1.2. “CANKAR” SLOVENAČKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. C-32

Prvo slovenačko udruženje pod imenom “Slovenski klub” u Sarajevu datira iz vremena ausgtro-ugarske okupacije iz kojega je kasnije poniklo u Društvo “Cankar”. Društvo je radilo sve do 1940. godine kada je raspušteno. Rad društva je obnovljen 1.7.1945. godine i radilo je sve do 1951. godine. Ponovo je obnovljeno nakon demokratskih promjena u Bosni i Hercegovini. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1954. godine, a sadrži dopisnu arhivu, zapisnike sa sjednica, knjige protokola, članova i bilješke.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon; 1908-1951; kutija 11 i knjiga 5; metara dužinskih 1,3; sređeno; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.1.3.”NARODNA UZDANICA” MUSLIMANSKO KULTURNO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. NU-14

Osnovano je 20.10.1924.godine i djelovalo je na čitavom području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Rad društva bio je naročito zapažen u razdoblju od 1941. do 1945. godine, kada je nosilo ime Hrvatsko-muslimansko društvo “Narodna uzdanica”. Rad društva zabranjen je 1949. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1925-1945; kutija 50 i knjiga 6; metara dužinskih 5,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.1.4.”NAPREDAK” HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. N-23

Osnovano je 1902.godine sa sjedištem u Sarajevu. Neposredno nakon toga osnovane su njegove podružnice u gotovo svim mjestima Bosne i Hercegovine. S radom je prestalo u toku Prvog svjetskog rata, a zatim obnavlja rad i osniva brojne podružnice van Bosne i Hercegovine. Zabranjeno je 1949., ali svoj rad ponovo obnavlja 1992. godine i danas vrlo uspješno djeluje gotovo u čitavom svijetu. Veći dio građe čuva se u Arhivu Bosne i Hercegovine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1947; kutija 1; metara dužinskih 0,1;
sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.1.5. “PREPOROD” KULTURNO DRUŠTVO MUSLIMANA – SARAJEVO

Sign. P-10

Društvo je nastalo ujedinjavanjem “Gajreta” i “Narodne uzdanice” 1946. godine. Arhivska dokumentacija sadrži zapisnike odborskih sjednica, podatke o radu Društva i njegovoj angažiranosti. Građa je primljena u Arhiv 1949. godine od Likvidacionog odbora društva “Preporod”.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1948; kutija 13 i knjiga 7; metar dužinski 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.1.6. MEĐUDRUŠTVENI ODBOR /KULTURNO PROSVJETNIH DRUŠTAVA “PROSVJETA”, “NAPREDAK” I “PREPOROD”/ – SARAJEVO

Sign. MO-98

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1949; fascikla 1, dužinski metar 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.1.7. “GAJRET” MUSLIMANSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. G-4

Društvo je osnovano 20.2.1903. godine, a preuzela ga je Muslimanska narodna organizacija 1907. godine. Početkom Prvog svjetskog rata u društvo je uveden komesarijat. Njegov rad obnovljen je poslije Prvog svjetskog rata, prekinut je u toku Drugog svjetskog rata i nastavljen nakon toga do 1949. godine. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1949. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1903-1941; kutija 88 i knjiga 29; metara dužinskih 9,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.1.8. “MERHAMET” MUSLIMANSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. M-9

Osnovano 1913. a ukinuto 1949. godine. Arhivska građa preuzeta je u Arhiv 1955. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1922-1946; kutija 18 i knjiga 15; metara dužinskih 2; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.1.9. “JEDILER” HUMANITARNO MUSLIMANSKO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. J-175

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1939-1942; kutija 1; metar dužinskih 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.1.10. “BRATSTVO” MUSLIMANSKO HUMANITARNO I KULTURNO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. BMHK-427

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1933-1943; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.1.11. “SINOVI BOSNE I HERCEGOVINE” HUMANITARNA ORGANIZACIJA

Sign. SBIH-428

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1992-1995; kutija 48 i knjiga 12; metara dužinskih 5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.2. SPORTSKA DRUŠTVA I UDRUŽENJA

4.2.2.1. SARAJEVSKO LOVAČKO DRUŠTVO – SARAJEVO

Sign. SLD-99

Osnovano je 24. 7. 1895. godine. Građa sadrži dopisnu arhivu sredjenu po broju protokola.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1895-1905; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.2.2. SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA – SARAJEVO

Sign. SVLD-100

Sadrži dopisnu arhivu i zapisnike sa skupština.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1942-1945; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.2.3. “SAŠK” SARAJEVSKI AMATERSKI ŠPORTSKI KLUB – SARAJEVO

Sign. SAŠK-94

Klub je djelovao u razdoblju od 1925. do 1941. godine. Arhiva je preuzeta u Arhiv 1951. godine, a sadrži dopisnu arhivu i zapisnike sa sjednica.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1925-1936; kutije 3 i knjige 4; metara dužinskih 0,5; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.2.2.4. “SLOGA” SPORTSKI KLUB – SARAJEVO

Sign. SKS-93

Klub je djelovao od 1920. do 1941. godine. Arhivska građa otkupljena je 1963. godine, a sadrži dopisnu arhivu, zapisnik sa sjednice i fotografije.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1936-1940; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.2.2.5. SOKOLSKI POKRET – SARAJEVO

Sign. SP-131

Djelovao je od 1906. do 1941. godine. Arhivsku građu otkupio je Arhiv 1961. godine od Antikvarnice Izdavačkog preduzeća “Svjetlost” u Sarajevu, a sadrži dokumenta, plakate, brošure i fotografije.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1907-1936; kutije 2; metra dužinska 0,2; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.2.2.6. SOKOLSKO DRUŠTVO – VISOKO

Sign. SDV-429

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1930-1941; knjige 3 i omota 9; metara dužinskih 0,4; sređena; pristupačna.

4.2.3. REDAKCIJE ČASOPISA I LISTOVA

4.2.3.1.”NADA”, ČASOPIS ZA POUKU, ZABAVU I UMJETNOST – SARAJEVO

Sign. N-17

Časopis je izdavala Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, a njen pokretač je bio Konstantin-Kosta Herman. U njemu je pored ostalih suradjivao i poznati književnik i pjesnik Silvije Strahimir Kranjčević. Časopis je izlazio u dva tehnički lijepo opremljena izdanja: latinicom i ćirilicom. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1951. godine od Zemaljskog muzeja.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1894-1903; kutija 8, knjiga 6 i fascikle 2; metara dužinskih 1; sređena; pristupačna.

4.2.3.2. “NOVO DOBA” ORGAN DRUŠTVA MUSLIMANA BIH – SARAJEVO

Sign. ND – 29

Časopis je izlazio jednom tjedno, a urednici su bili Hamid Dizdar i Hamza Humo. Izašlo je svega oko 30-tak brojeva. Arhivska gradja primljena je u Arhiv 1954. godine kao poklon Hamida Dizdara.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1947; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.3.3. “ŽIVOT” ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST I KULTURU – SARAJEVO

Sign. Ž-84

Časopis je pokrenut 1952. godine, a glavni urednik bio je Marko Marković. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1960. godine kao poklon Hamida Dizdara.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1956-1958; kutija 8; metara dužinskih 0,8; sređena; pristupačna.

4.2.3.4.”GAJRET” LIST ZA DRUŠTVENE POSLOVE I NARODNO PROSVJEĆIVANJE – SARAJEVO

Sign. G-5

List je izlazio od 1907. do 1940. godine, ali s nekoliko prekida. Arhivska građa preuzeta od Likvidacione uprave 1949.godine (zajedno sa Društvom “Gajret”)

Građa: nepotpuna; vremenski raspon 1926-1940; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.2.3.5. “GLAS PIONIRA” ČASOPIS SARAJEVO

Sign. GP-179

Časopis je izlazio u vremenu od 1948. do 1959. godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1964. godine od Izdavačkog novinskog preduzeća “Oslobođenje”.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1948-1955; kutija 16 i knjiga 6; metara dužinskih 1,7; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.4. K I N A

4.2.4.1.”SUTJESKA” (RANIJE “DRINA”) GRADSKO KINO NO III REONA SARAJEVO

Sign. SK-325

Kino “Drina” Sarajevo bilo je privatno vlasništvo Metodija Kuića od koja je 21.VII 1946. godine konfiskovano. 1947. godine mijenja naziv u “Sutjeska” kino NO III reona.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1947; kutija 1, metara dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.4.2. “TESLA” KINO SARAJEVO

Sign. TB-49

Kino “Tesla” poslovalo samostalno do 1955. godine kada je pripojeno Preduzeću za prikazivanje filmova “Gradski bioskopi”. Arhivska građa preuzeta od Preduzeća za prikazivanje filmova 2.VIII 1957. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1945-1953; kutija 3; metra dužinska 0,3; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.4.3. UPRAVNO VIJEĆE DRUŠTVENOG DOMA – SARAJEVO

Sign. UVDD-579

Društveni dom otvoren je 2. 1. 1899. godine, a 1922. pretvoren u Narodno pozorište.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1898-1919; knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna.

4.2.5. O S T A L O

4.2.5.1. DRUŠTVO HRVATSKIH KATOLIČKIH MUŽEVA – SARAJEVO

Sign. DKM-27

Osnovano je 31.3.1928.godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1954. godine, a sadrži dopisnu arhivu, zapisnike i popis članova.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1928-1941; kutije 3; metra dužinska 0,3; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.5.2. DRUŠTVO HRVATSKIH KATOLIČKIH ŽENA – SARAJEVO

Sign. DKŽ-28

Osnovano je 16.11.1919. godine pod nazivom hrvatsko katoličko ćensko udruženje, da bi 1931. godine izmjenilo naziv u Društvo hrvatskih katoličkih žena. Rad društva zabranjen je 1945. godine. Arhivska građa primljena je u Arhiv 1954. godine, a sadrži dopisnu arhivu i knjige zapisnika sa sjednica.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1922-1944; kutija 1; metara dužnih 0,1; djelimično sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.5.3. GAJRETOV ŽENSKI INTERNAT – SARAJEVO

Sign. GŽI-7

Arhivska građa preuzeta 1949. godine od Likvidacionog odbora Preporoda.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1926-1941; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.5.4. KONFERENCIJA AUSTROUGARSKIH ORNITOLOGA – SARAJEVO

Sign. KO-224

Konferencija je održana od 26. do 30. septembra 1889. godine. Arhivska građa s konferencije izdvojena je iz fonda redakcije časopisa “Nada” i uglavnom sadrži pisma učesnika konferencije.

Građa: nepotpuna; godina 1889; kutija 1; metar dužinski 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

4.2.5.5. PRVA JUGOSLOVENSKA KONFERENCIJA ROTARA – SARAJEVO

Sign. RK-149

Arhivska građa odnosi se na rad Konferencije održane 1931. godine.

Građa: nepotpuna; godina; 1931; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; analitički inventar.

4.2.5.6. DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE ISTOKA – SARAJEVO

Sign. DPI-96

Arhivska građa primljena je u Arhiv 1961. godine od književnika Hifzi Bjelovca, a sadrži studije, brošure i drugo.

Građa: nepotpuna; godina: 1926; kutije 2; dužinska metra 0,2; sređena; pristupačna.

4.2.5.7. USIZ – SIZ OSNOVNOG OBRAZOVANJA – SARAJEVO

Sign. SOBS-430

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1967-1988; kutija 187, knjige 22; metara dužinskih 20; sređena; pristupačna; sumarni inventar

4.2.5.8. SIZ KULTURE FOJNICA

Sign. SKF-580

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1980-1988; knjige 2, registratora 11, omota 19, metara dužinskih 29; nesređena; pristupačna.

4.2.5.9. SIZ ZA FIZIČKU KULTURU – FOJNICA

Sign. SFKF-431

Arhivska građa preuzeta od SO-e Fojnica 1991.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1976-1990; registratora 23, knjiga 8 i omota 23; metara dužinskih 3,5; sređena, pristupačna.

4.2.5.10. STRUČNA SLUŽBA SIZ-a I MZ – FOJNICA

Sign. SMZF-432

Arhivska građa preuzeta od SO-e Fojnica 1991. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1976-1990; registratora 41, knjiga 16 i omota 4; metara dužinskih 5; nesređena, pristupačna.

4.2.5.11. SIZ ZA ZAŠTITU OD POŽARA – FOJNICA

Sign. SZPF-433

Arhivska građa preuzeta od SO-e Fojnica 1991. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1976-1990; registratora 12, knjiga 2, omota 22; metara dužinskih 2; sređena, pristupačna.

4.2.5.12. SIZ ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE – FOJNICA

Sign. SRPF-434

Arhivska građa preuzeta od SO-e Fojnica 1991.godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1985-1989; registratora 4; metara dužinskih 0,5; sređena, pristupačna.

Comments are closed.