Cjenovnik usluga korištenja arhivske građe

Na osnovu člana 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 3/05) , te člana 18. stav 1. tačka c) i člana 13. stav 1. tačka d) Pravila Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ Upravni odbor Arhiva na sjednici održanoj 18.02.2010. godine donio je

P R A V I L N I K

o uslugama i cijenama usluga Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom regulišu se vrste usluga, način , uslovi i cijene pružanja usluga koje Javna ustanova Historijski arhiv Sarajevo (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima (u daljem tekstu: korisnici usluga).

DIO DRUGI – VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV

Član 2.
(Vrste usluga)

Usluge koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana, a po zahtjevu korisnika usluga, su sljedeće:

 1. Pružanje stručne pomoći iz oblasti registrovane djelatnosti Arhiva
 2. Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe
 3. Preuzimanje arhivske i registraturne građe od imalaca arhivske građe
 4. Istraživanje podataka u Arhivu i izvan Arhiva za potrebe korisnika
 5. Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika
 6. Osposobljavanje za rad i rukovanje arhivskom i registraturnom građom
 7. Posudba arhivske građe
 8. Usluge TV snimanja informativno-obrazovnog i propagandno-komercijalnog karaktera

Član 3.
(Druge usluge)

Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada, a prevazilaze obaveze utvrđene zakonom, ako se odnose na zaštitu arhivske i registraturne građe (vršenje stručnog nadzora, stručnog održavanja, čuvanja, izlučivanja nepotrebne – bezvrijedne registraturne građe iz arhivske građe i sl.), te poslovi iz istraživačko-izdavačke djelatnosti.

DIO TREĆI – NAČIN IZVRŠAVANJA USLUGA

Član 4.
(Način vršenja usluga)

 1. Ukoliko imalac arhivske i registraturne građe zahtijeva pružanje pomoći arhivskih stručnih lica, koja prevazilaze obaveze utvrđene zakonom i godišnjim planom rada Arhiva, korisnik usluga je obavezan platiti stručnu pomoć i savjetovanje. Za pružanje stručne pomoći za sređivanje arhivske i registraturne građe (nadzor), pripremu arhivske građe za primopredaju, izdvajanje bezvrijedne registraturske građe (izlučivanje), izradu lista kategorija, vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i sl.) kao i druge slične usluge za korisnika, naplaćuju se po cjenovniku koji je utvrđen ovim Pravilnikom.
 2. Registraturno sređivanje arhivske građe i izdvajanje bezvrijedne registraturne građe, odabiranje arhivske građe iz registraturne građe, izlučivanje (škartiranje) nepotrebne registraturne građe za uništenje i sličnih poslova, Arhiv naplaćuje usluge zavisno od uslova smještaja, stepena sređenosti, očuvanosti i slično.
 3. Prema postojećim propisima Arhiv preuzima sređenu i popisanu arhivsku građu. Nesređenu, nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju, kao i registraturnu građu privrednih organizacija, ustanova i drugih Arhiv može preuzeti pod uslovom da se za obavljanje ovih poslova obezbijedi naknada troškova prevoza, smještaja, sređivanja i pakovanja u arhivske kutije.
 4. Za potrebe korisnika, Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanja arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki za izdavanje uvjerenja, prepisa i dr. kao i za pisanje hronika, monografija, biografija, izradu raznih postavki i slično. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih saradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora.
 5. Usluge koje proizilaze iz posebnih ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga, regulisat će se ugovorom i nisu predmet ovog Pravilnika u smislu primjene cjenovnika.
 6. Arhiv, u okviru registrovane djelatnosti, organizuje seminare za osposobljavanje za rad i rukovanje arhivskom i registraturnom građom te stručne ispite za lica koja rade na arhivskim poslovima u organima državne službe Kantona Sarajevo , grada Sarajevo i općina sa područja Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: organ državne službe) i drugim kantonalnim institucijama koji su neposredno raspoređeni na poslove i zadatke arhivske djelatnosti.
 7. Na zahtjev korisnika usluga Arhiv vrši posudbu arhivske građe za koje korisnik plaća Arhivu troškove izrade kopije ili troškove pratnje stručnog radnika u svrhu kontrole originala arhivske građe.
 8. Arhiv pruža usluge TV snimanja informativno-obrazovnog i propagandno-komercijalnog karaktera za koje je utvrđena cijena ovim Pravilnikom.

DIO ČETVRTI – CJENOVNIK USLUGA

Član 5.
(Cjenovnik usluga)

STRUČNA POMOĆ I SAVJETOVANJE

Stručna pomoć i savjetovanje: 40,00 KM (Cijena stručne pomoći odnosi se na svaki započeti sat).

REGISTRATURNO SREĐIVANJE I OBRADA ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE

2.1. Izdvajanje – škartiranje nepotrebne registraturne građe i drugih sličnih poslova, po jednom dužnom metru, zavisno od uslova smještaja, stepena sređenosti, očuvanosti: 100,00 KM – 300,00 KM
2.2. Izrada klasifikacionih oznaka dokumentacije: 1.300,00 KM
2.3. Izrada Liste kategorija sa rokovim čuvanja: 1.500,00 KM
2.4. Izrada plana sređivanja: 900,00 KM
2.5. Tehničko opremanje i uređivanje građe po dužnom metru: 30,00 KM
2.6. Popisivanje građe – za svaku jedinicu popisa, iznos se uvećava za: 5,00 KM

PREUZIMANJE ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE

U zavisnosti od količine i stepena sređenosti: 300,00 KM – 800,00 KM per m/dužni

ISTRAŽIVANJE PODATAKA IZ DOKUMENTACIJE ARHIVA NA ZAHTJEV FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

4.1. Istraživanje i izdavanje uvjerenja na zahtjev fizičkih lica – obrada zahtjeva: 10,00 KM
4.1.1. Školska sprema, podaci o zvanju, diploma za svaku godinu školovanja: 20,00 KM; završni ispit: 30,00 KM
4.1.2. Radni staž do 5 god.: 20,00 KM; svaka daljnja godina: 10,00 KM
4.1.3. Prosjek plaće/ po godini: 15,00 KM
4.2. Istraživanje i izdavanje prepisa iz imovinsko-pravne dokumentacije na zahtjev fizičkih lica – obrada zahtjeva: 10,00 KM
4.2.1. Nacionalizacija, konfiskacija, eksproprijacija, arondacija, naknade za oduzetu imovinu, imovinsko-pravna dokumentacija koja obuhvata brisovna očitovanja, građevinske dozvole itd.: 100,00 KM
4.2.2. Tehnička dokumentacija, projektna dokumentacija/kopije (uključuje do 10 kopija crno/bijelih i do 3 sata istraživanja): 100,00 KM
4.3. Istraživanje i izdavanje dokumentacije iz upravno-pravne dokumentacije po zahtjevu pravnih lica / prepisi, uvjerenja / obrada zahtjeva: 20,00 KM
4.3.1. Osnivanje, registracija, ukidanje , likvidacija, nacionalizacija, imovinsko pravni odnosi: prepisi 200,00 KM;
4.3.2. Uvjerenja o statusnim promjenama: 500,00 KM
4.3.3. Tehnička dokumentacija, projektna dokumentacija/kopije (uključuje do 10 kopija crno/bijelih i do 3 sata istraživanja): 200,00 KM (Sve dodatne usluge regulisat će se posebnim ugovorom.)
4.4. Za korištenje arhivske građe koja se u izuzetnim okolnostima iznosi iz Arhiva na kopiranje, skeniranje ili mikrofilmovanje primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje regulišu ovu materiju uz naplatu troškova zaposlenika/pratioca: 40,00 KM / sat
4.5. Izdavanje i kopiranje DN spisa: 15,00 KM

ISTRAŽIVANJE PODATAKA ZA IZRADU HRONIKA, MONOGRAFIJA, MUZEJSKIH POSTAVKI ITD.

5. Istraživanje podataka za izradu hronika, monografija, muzejskih postavki za potrebe korisnika, Arhiv može vršiti uz naknadu troškova koji se regulišu posebnih ugovorom.

Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih, stručnih i publicističkih radova.
Stranke koje zahtijevaju osobni, mentorski, odnosno stručni rad na svojem istraživanju ili dodatne informacije koje se odnose na podatke iz recentne literature, snose naknadu za ovaj rad u visini od 40,00 KM po satu, a dozvoljeni obim za stranku je najviše 5 sati sedmično kod pojedinog stručnog zaposlenika Arhiva. Rad odobrava direktor.

Pri korištenju dokumenata koji se odnose na fondove i periodiku do 1945 godine i sve zbirke Arhiva, usluge se naplaćaju po slijedećim cijenama:

Kopiranje Skeniranje i fotografisanje

A-4 format 3,0 KM – A-4 format 5,0 KM
A-3 format 5,0 KM – A-3 format 10,0 KM

Za korištenje arhivske građe nastale nakon 1945. godine, naplaćuju se usluge kopiranja skeniranja i fotografisanja dokumenata po slijedećim cijenama:

Kopiranje Skeniranje i fotografisanje

A-4 format po 1,5 KM – A-4 format 3,0 KM
A-3 format po 3,0 KM – A-3 format 5,0 KM

Ukupna količina , kopirane, skenirane, fotografisane arhivske i bibliotečke građe, po zahtjevima istraživača ograničava se na 10% arhivske jedinice.

6. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD I RUKOVANJE ARHIVSKOM I REGISTRATURNOM GRAĐOM

6.1. Seminar za zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe zaposlenika u registraturama (po polazniku): 500,00 KM
6.2. Seminar za zaposlenike odgovorne za organizaciju poslova i upravljanje dokumentacijom (po polazniku): 400,00 KM
6.3. Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe zaposlenika u registraturama: 350 ,00 KM

TROŠKOVI NAKNADE ZA POSUDBU ARHIVSKE GRAĐE

7.1. Izrada zaštitne kopije originalne arhivske građe (ovisno o količini, prema cijeni fotokopiranja)
7.2. U slučaju nemogućnosti izrade zaštitne kopije, korisnik se obavezuje platiti Arhivu troškove pratnje stručnog radnika Arhiva u svrhu kontrole originalne arhivske građe (uključuje troškove stručne pomoći i savjetovanja, troškove tehničke usluge i putne troškove).

USLUGE TV SNIMANJA

8.1. TV snimanje informativno-obrazovnog karaktera 100,00 KM / sat; svaki naredni sat 30,00 KM; učešće stručnjaka (ovisno o učešću) 10,00 KM40,00 KM
8.2. TV snimanje propagandno-komercijalnog karaktera: 250,00 KM/sat; svaki naredni sat: 100,00 KM; učešće stručnjaka (ovisno o učešću): 10,00 KM-40,00 KM

Član 6.

Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivat će se prema posebnom sporazumu, odnosno ugovoru.

Član 7.
(Mjesto uplate)

Uplata se vrši na blagajni Arhiva uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa ili na transakcijski račun banke – Jedinstveni račun trezora. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prebačena na račun Arhiva.

DIO PETI – OPĆE NAPOMENE ZA CJENOVNIK USLUGA

Član 8.
(Opće napomene)

 1. Kod svih usluga kod kojih se pojavljuju dodatni materijalni troškovi isti se dodaju na cijenu usluge.
 2. Paušal za materijalne troškove i obradu zahtjeva, kod izdavanja potvrda, izvoda i ovjerenih prepisa dokumenata za koje nije potrebno provesti istraživanje, obračunava se u iznosu od 10,00 KM što uključuje do 3 kopije dokumenata s ovjerom.
 3. Troškovi dostave poštom obračunavaju se po važećim PTT tarifama.
 4. Cijene svih usluga u slučajevima hitnog pružanja usluga uvećavaju se za 20-40%, ovisno o složenosti posla, odnosno usluge.
 5. Cijene specifičnih usluga koje nisu predviđene Cjenovnikom usluga utvrđuju se za svaki pojedinačni slučaj i dogovorno sa strankom.
 6. Angažovanje stručnih arhivskih zaposlenika na poslovima istraživanja, zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva i posebnim slučajevima može se ugovoriti jedinstveno za realizaciju određenog projekta bez obzira na vrijeme angažovanja. U tom slučaju zaključuje se poseban ugovor.
 7. Naknade po ovom Cjenovniku uplaćuju se u pravilu unaprijed, a ako troškove nije moguće utvrditi unaprijed, uplaćuje se akontacija predračunskih troškova.
 8. Za sve usluge Historijskog arhiva Sarajevo koje nisu obuhvaćene ovim Cjenovnikom usluga i koje se mogu izraziti u satima rada, primjenjuju se cijene koje su utvrđene za pružanje stručnog savjeta i pomoći.
 9. Direktor Arhiva može u pojedinačnim slučajevima donijeti odluku o izuzimanju od primjene pojedinih stavki ovoga Cjenovnika, odnosno umanjenje naknada, ako je to u interesu ustanove ili unapređenja arhivske djelatnosti. Direktor Arhiva , ili od njega ovlašteni radnik, odlučuje o visini naknade za koje ovim Cjenovnikom nije propisan jedinstveni iznos.

Comments are closed.