8. Porodični i lični fondovi

8.1. ALIBEGOVIĆI – DERVENTA

Sign. O-A-165

Trgovačka kuća Alibegovića iz Dervente. Ovaj fond sadrži bogatu trgovačko-finansijsku prepisku porodice Alibegović, pretežno u vidu knjiga kopija – tzv. Copier Buch (sa odgovorima Alibegovića poslovnim partnerima). Osim toga, u fondu se nalazi i oko 80 pisama raznih trgovačkih kuća, upućenih trgovačkoj kući Alibegovića.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1879-1908; knjiga i spisa kut. 7; metara dužinskih:0,7; djelimično sačuvana, djelimično registraturski sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica, latinica.

8.2. ANDRIĆ dr VLADO – SARAJEVO

Sign. O-AV-89

Andrić dr. Vlado (1882-1932), advokat, član Bosansko-hercegovačkog sabora i senator iz Sarajeva. Ovaj fond sadrži obimnu dokumentaciju dr-a Vlade Andrića o njegovoj odbrani Vasilja Grđića i drugova, optuženih u tzv. veleizdajničkom procesu (1916/17.god.), te dokumentaciju u vezi rješavanja agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini, nadalje prepisku, privatna dokumenta i neke Andrićeve pisane radove.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1906-1932; spisa kut. 3; metara dužinskih:0,3; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo: ćirilica, latinica; analitički inventar.

8.3. ARNAUTOVIĆ ŠERIF – MOSTAR

Sign. O-ŠA-380

Arnautović Šerif (1874-1935), direktor Vakufa, član Bosansko-hercegovačkog sabora, senator iz Mostara. Fond sadrži manju količinu spisa, prepiske i štampata, a koji se odnose na vakufsku, agrarnu i stranačku problematiku.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1903-1935; spisa kut. l; metara dužinskih:0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo:latinica, ćirilica; analitički inventar.

8.4. BAJAC LJUBOMIR – SARAJEVO

Sign. O-BLJ-67

Bajac Ljubomir (1890-1951), horovođa i nastavnik muzike Sarajevo. Ovaj fond predstavlja vrlo mali fragmenat iz inače značajnog i višegodišnjeg rada poznatog sarajevskog horovođe, a sastoji se od nekoliko muzičkih materijala, kompozicija i zapisa narodnih pjesama i igara, te dva rukopisa drugih autora.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1913-1950; spisa kut. 1; metara dužinskih: 0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo: latinica; analitički inventar.

8.5. BAŠAGIĆ dr SAFVET-BEG – SARAJEVO

Sign. O-BS-279

Bašagić dr Safvet-beg (1870-1934), književnik, orijentalista, predsjednik Bosansko-hercegovačkog sabora Sarajevo. Fond sadrži originalne rukopise Safvet-bega Bašagića iz oblasti književnosti, prevode, pisma brojnih književnika, kulturnih i javnih radnika Safvet-begu Bašagiću, lična dokumenta, nešto fotografija itd.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1885-1934; spisa i sveski kut. 5; metara dužinskih: 0,5; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, arapski, turski, perzijski, njemački; pismo: latinica, arebica; analitički inventar.

8.6. BELOVIĆ-BERNADŽIKOVSKI JELICA – SARAJEVO

Sign. O-BJ-86

Belović-Bernadžikovski Jelica (1870-1946), pedagog i folklorista Sarajevo. Ovaj mali fond predstavlja samo fragment iz inače bogatog stvaralačkog opusa i djelatnosti pedagoga i folkloriste Jelice Belović Bernadžikovske, koja je više godina (prvih decenija 20. vijeka) radila i djelovala u Sarajevu i Banjaluci. U ovom nevelikom fondu posebno je interesantan njen autobiografski rukopis.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1893-1909; spisa kut. 1; metara dužinskih: 0,1, dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački, francuski; pismo: latinica; analitički inventar.

8.7. BESAROVIĆ dr VOJISLAV – SARAJEVO

Sign. O-BV-66

Besarović dr. Vojislav (1883-1941), politički i javni radnik, poslanik u Bosansko-hercegovačkom saboru, član Glavnog odbora Narodnog vijeća SHS u Zagrebu, član Glavnog odbora Narodnog vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu, član delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Sen Žermenu – 1919. god., potpresjednik Opštine grada Sarajeva, predsjednik SKPD “Prosvjeta”, počasni konzul Kraljevine Danske u Sarajevu. Ovaj fond, iako nepotpun, pored spisa koji se odnose na veliki broj navedenih funkcija i djelatnosti dr-a Vojislava Besarovića, sadrži i materijale i fotografije o njegovom tamnovanju u austrougarskim zatvorima (nakon osude u banjalučkom veleizdajničkom procesu), te o njegovom radu u Sokolskoj župi Sarajevo i Trgovačkoj i obrtničkoj komori Sarajevo.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1887-1941; spisa kut. 4; metara dužinskih: 0,4; dobro sačuvana, registaturno-tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački, francuski, engleski, danski; pismo: ćirilica, latinica; analitički inventar.

8.8. BUŠATLIĆ AJNI-ABDULAH – SARAJEVO

Sign. O-BA-88

Bušatlić Ajni-Abdulah (1871 -1946), šerijatski sudija, profesor na Šerijatskoj sudačkoj školi u Sarajevu. Fond sadrži spise Vrhovnog šerijatskog suda za Bosnu i Hercegovinu, šerijatske pravilnike i zakonike IVZ, predavanja za slušaoce Šerijatske sudačke škole, te novinske isječke iz perioda 1941- 194?.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1930-1938; spisi i skripta kut. 3; metara dužinskih: 0,3; dobro sačuvana, djelimično registraturski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, turski; pismo: latinica, arebica.

8.9. ĆURČIĆI – SARAJEVO

Sign. O-Ć-223

Veleposjednička kuća Ćurčića iz Sarajeva. Fond sadrži posjedovne spise, prepisku, lična dokumenta, finansijsku dokumentaciju, te deftere i knjige-sveske prihoda i rashoda.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1858-1934; knjiga i spisa kut. 6; metara dužinskih: 0,6, dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, turski, njemački; pismo: latinica, arebica; sumarni inventar.

8.10. DESPIĆI – SARAJEVO

Sign. O-D-19

Trgovačka kuća Despića iz Sarajeva. Ovaj fond sadrži trgovačku prepisku i knjige (preko 50 većih i manjih deftera) Nike Ristića, Jove i Alekse Nikolića-Despića, trgovačku i privatnu korespodenciju, te zabilješke i dokumenta Makse Despića i drugih članova porodice, kao i dokumentaciju Zavoda za plakatiranje Jeftana Despića iz Sarajeva.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1804-1918; knjiga i spisa, kut. 15; metara dužinskih 1,5; dobro sačuvana, djelimično sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski,njemački, grčki, turski; pismo: ćirilica, latinica, gotica; nedovršen analitički inventar.

8.11. DVORNIKOVIĆ LJUDEVIT – SARAJEVO

Sign. O-DLJ-170

Dvorniković Ljudevit (1861-1933), pedagog i književnik Sarajevo. Fond sadrži lična dokumenta, pisma Ljudevitu Dvornikoviću, njegove radove i brošure iz oblasti pedagogije, psihologije i književnosti.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1889-1933; brošura i spisa kut. 1, metara dužinskih: 0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna: jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica; analitički inventar.

8.12. ĐURĐEVIĆ ISIDOR – SARAJEVO

Sign. O-ĐI-226

Đurđević Isidor (1887-1963), izdavač i knjižer Sarajevo. Fond sadrži lična dokumenta, privatnu prepisku i književne pokušaje Ise Đurđevića, materijale o njegovoj izdavačkoj djelatnosti, ugovore sa autorima oko izdavanja njihovih djela i prevoda, pisma književnika, umjetnika, javnih i kulturnih radnika, te drugih pojedinaca i ustanova Isi Đurđeviću, orginalne radove i prevode raznih autora, te nešto fotografija, karikatura i finansijske dokumentacije.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1898-1963; spisa kut. 16; metara dužinskih 1,6; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, pismo: ćirilica, latinica; sumarno-analitički inventar.

8.13. FARČIĆI – KORČULA

Sign. O-F-20

Porodica Farčić sa Korčule. Fond sadrži književne radove, korespodenciju i dr. Inače, porodica Farčić iz Blata na Korčuli je starosjedilačka porodica.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1626-1896; spisa kut. 8; metara dužinskih 0,8; oštećena, nesređena, nepristupačna; jezik: latinski, italijanski; pismo: latinica.

8.14. HADŽIRISTIĆI – SARAJEVO

Sign. O-HR-220

Trgovačka kuća Hadžiristića iz Sarajeva. Fond sadrži trgovačku i drugu prepisku, dokumentaciju u kojoj ima podataka o Srpsko-pravoslavnoj crkvenoj opštini u Sarajevu, te o ruskom konzulu Šuljepnikovu. Dio arhivske građe porodice Hadžiristić posjeduje i Arhiv BiH.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1816-1897; spisa kut. 1; metara dužinskih: 0,1; dobro sačuvana, nesređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica.

8.15. HOL FERDINAND – SARAJEVO

Sign. O-HF-105

Hol Ferdinand (1862-1946), profesor šumarstva Sarajevo. Fond sadrži rukopise iz oblasti pošumljavanja krša, evidencije i podatke o učenicima i školskom programu Šumarske škole u Sarajevu (1907.), te podatke o apsolventima Kursa za šumsko-tehničko pomoćno osoblje – Sarajevo i Banja Luka (1907-1928).

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1899-1928; spisa kut. 1; metara dužinskih: 0,1; dobro sačuvana, djelimično sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo: latinica.

8.16. ILEŠIĆ FRAN – LJUBLJANA

Sign. O-IF-104

Ilešić Fran (1871-1942), književni istoričar, profesor Univerziteta u Zagrebu, publicist, lektor, predsjednik Poljsko-jugoslovenske lige. Ovaj fond sadrži pisma rodbine, prijatelja, književnika, kulturnih radnika i institucija Franu Ilešiću, njegove rukopise, četiri rukopisa Jozefa Golabeka, poljskog književnika i prevodioca, te brojne novine, časopisi i izreske iz novina.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1888-1941; spisa kut. 14; metara dužinskih 1,4; dobro sačuvana, djelimično sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, slovenački, poljski; pismo: latinica.

8.17. IRBI ADELINA PAVLIJA – SARAJEVO

Sign. O-API-381

Adelina Pavlija Irbi (1831-1911), dobrotvorka i prosvjetiteljka Sarajevo. Fond sadrži pretežno pisma A.P. Irbi i Adolfa Breslauera iz Daruvara Joci Markoviću u Pakrac. Ova ostavština A.P. Irbi, iako fragmentarna upečatljivo osjetljiva njenu humanu misiju i djelatnost na ovim prostorima, posebno oko pomaganja, zbrinjavanja i školovanja djece siročadi u doba bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. i pred okupaciju 1878. godine.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1875-1882; spisa kut. 1; metara dužinskih: 0,1; dobro sačuvana, sređena, pristupačna; jezik: njemački, bosanski-hrvatski-srpski; pismo: gotica, latinica, ćirilica; analitički inventar.

8.18. JEFTANOVIĆI – SARAJEVO

Sign. O-J-283

Trgovačka kuća Jeftanovića iz Sarajeva. Ovaj fond sadrži trgovačko-finansijsku dokumentaciju, te raznu drugu korespodenciju vezanu za društveni, vjersko-nacionalni i politički rad pojedinih članova porodice Jeftanović.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1837-1924; knjiga i spisa kut. 15; metara dužinskih: 1,5; dobro sačuvana, nesređena, nepristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, turski, njemački; pismo: ćirilica, latinica, arebica, gotica.

8.19. JEVTIĆ BORIVOJE – SARAJEVO

Sign. O-JB-50

Jevtić Borivoje (1894-1959), književnik, dramaturg, član Mlade Bosne Sarajevo. Fond sadrži lična dokumenta, književne radove i rukopise Borivoja Jevtića, pisma književnika, javnih i kulturnih radnika Borivoju Jevtiću, dopise društava, redakcija listova i časopisa, uprava pozorišta, te porodičnu prepisku.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1904-1959; spisa kut. 4; metara dužinskih: 0,4; dobro sačuvana, sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica, latinica; analitički inventar.

8.20. KREŠEVLJAKOVIĆ HAMDIJA – SARAJEVO

Sign. O-HK-219

Kreševljaković Hamdija (1888-1959), istoričar, potpredsjednik Naučnog društva Bosne i Hercegovine, dopisni član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, iz Sarajeva. Fond sadrži lična dokumenta Hamdije Kreševljakovića, njegova pisma Muhamedu Hadžijahiću, neke rukopise Hamdije Kreševljakovića, te pisma upućena Aliji Nametku povodom smrti Hamdije Kreševljakovića.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1906-1959; spisa kut. 2; metara dužinskih; 0,2; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica; analitički inventar.

8.21. KULENOVIĆ HAKIJA – SARAJEVO

Sign. O-KH-375

Kulenović Hakija, akademski slikar, potpredsjednik Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije, profesor Više pedagoške škole Sarajevo. Ovaj fond, i u ovoj količini, Arhiv je dobio i preuzeo od Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Nije poznato da li Umjetnička galerija Bosne i hercegovine posjeduje još neke pisane materijale i dokumentaciju o ovom slikaru.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1956-1980; spisa kut. 2; metara dužinskih: 0,2; dobro sačuvana, nesređena, nepristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, engleski, francuski; pismo: latinica.

8.22. MAĆEJOVSKI FRANJO – SARAJEVO

Sign. O-MF-18

Maćejovski Franjo (1871-1938), kompozitori dirigent Sarajevo. Fond ovog vrlo aktivnog i plodnog češkog kompozitora i dirigenta, koji je u Banjaluci i Sarajevu djelovao u prvoj polovici 20. vijeka sadrži spise i vlastite kompozicije, kompozicije raznih autora, partitura i štampata i nešto fotografija i podataka o pokretanju vlastite muzičke škole u Sarajevu.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1912-1936; kut. 16; metara dužinskih: 1,6; djelimično sačuvana, djelimično tematski sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica i ćirilica.

8.23. MALDINI WILDENHAINSKI RUDOLF – SARAJEVO
Sign. O-RMW-382

Maldini Wildenhainski Rudolf, književnik i prevodilac Sarajevo. Fond sadrži originalne rukopise pjesama, pripovijetki, drama, prevoda, putopisa, aforizama i članaka.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1905-1915; kut. 2; metara dužinskih: 0,2; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica; analitički inventar.

8.24. MILADINOVIĆ MILOŠ – SARAJEVO

Sign. O-MM-383

Miladinović Miloš (1876-1934), građevinski preduzetnik, Sarajevo. Fond sadrži, pored tehničke, finansijske i dr. dokumentacije i nešto fotografija, štampe itd.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1910-1933; knjiga 10, spisa kut. 5; metara dužinskih: 0,5; djelimično sačuvana, djelimično registraturski sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica, latinica.

8.25. MILAKOVIĆ JOSIP – SARAJEVO

Sign. O-JM-164

Milaković Josip (1862-1921), profesor i književnik Sarajevo. Ovaj fond, pored spisa ličnih dokumenata, rukopisa i prepiski sadrži i nešto fotografija, novinskih isječaka i pojedinih časopisa.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1874-1921; spisa kut. 10; metara dužinskih 1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, češki; pismo latinica; analitički inventar.

8.26. MILIĆEVIĆ IVAN – SARAJEVO

Sign. O-IM-222

Milićević Ivan (1868 – ), novinar i književnik, urednik Sarajevskog lista i Osvita. Fond sadrži pisma Ivana Milićevića i pisma Ivanu Milićeviću, njegove radove i fotografije.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1899-1940; spisa kut. 1; metara dužinskih 0,1; djelimično sređena i pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica.

8.27. MIRIĆ TIHOMIR SARAJEVO

Sign. O-TM-377

Mirić Tihomir (1910- ?), dirigent, kompozitor Sarajevo. Fond sadrži prepisku, dokumenta, štampate, plakate, fotografije i sl., vezano za djelatnost T. Mirića u Operi, horovima i uopšte u muzičkom životu Sarajeva. Dio dokumentacije o Tihomiru Miriću posjeduje i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1928-1983; spisa kut. 3, svežanj.1; metara dužinskih 0,3; dobro sačuvana, nesređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački, engleski, slovenački; pismo: latinica, ćirilica.

8.28. MULALIĆ MUSTAFA – SARAJEVO

Sign. O-MM-376

Mulalić Mustafa, novinar, pisac, političar Sarajevo. Ovaj fond sadrži originalna djela jednog rijetko plodnog i raznovrsnog autora sa velikim brojem raznovrsnih tekstova, fotografija, notnih zapisa, iliminacija i dr. priloga.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1960-1978; knjiga-svezaka, rukopisa 69 kom., metara dužinskih:4,5; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica.

8.29. MUSIĆI – ZLOVIĆI – VAREŠ

Sign. O-MIZ-371

Trgovačke porodice Musić i Zlović iz Vareša. Ovaj minijaturni fond sadrži 2 trgovačka deftera sa nešto malo priloga koji su pripadali ovim dvjema, vjerovatno rodbinski povezanim vareškim porodicama.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1830-1862; knjiga 2 kom; oštećena, nesređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski.hrvatski-srpski; pismo: latinica.

8.30. OLBINA DANE – SARAJEVO

Sign.OD-581

Društveno-politički djelatnik i autor knjiga i više napisa iz NOR-a i razdoblja socijalističke Jugoslavije. Arhivska građa-dnevnici primljena je u Arhiv 2001. godine od Uprave grada Sarajeva.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1963-2000; kutija 6; svezaka 40; metara dužinskih 0,6; očuvana; sređena, pristupačna.

8.31. OLŠEVSKI IGNAC – SARAJEVO

Sign. O-OI-85

Olševski Ignac (1894- ?), prevodilac Sarajevo. Fond sadrži prepisku sa Ivom Andrićem, Otom Bablerom, Hamidom Dizdarom, Hamzom Humom, Milicom Janković, Borivojem Javtićem, Gustavom Krklecom, Desankom Maksimović, Branislavom Nušićem, Roda Rodom i brojnim drugim, te rukopise prevoda, veći broj priloga u novinama i časopisima.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1929-1934; spisa, kut. 18; metara dužinskih 1,8; dobro sačuvana, djelimično sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo: latinica, ćirilica.

8.32. OSTOJIĆ JELKA – SARAJEVO

Sign. O-JO-221

Ostojić Jelka (1877-1963), književnica i društvena radnica Sarajevo. Fond sadrži personalnu dokumentaciju i književne radove Jele Ostojić, te veći broj časopisa i novina sa njenim objavljenim radovima.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1910-1962; spisa kut. 1; metara dužinskih 0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica i latinica; analitički inventar.

8.33. PAPO LAURA BOHORETA – SARAJEVO

Sign. O-BP-168

Papo Laura Bohoreta (1891-1941), književnica Sarajevo. Fond sadrži orginalne rukopise književnih djela Laure Papo Bohorete.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1927-1936; spisa kut. 1; metara dužinskih: 0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: judeo-španski (sefardski); pismo: latinica; analitički inventar.

8.34. PETROVIĆ RANKO – SARAJEVO

Sign. O-RP-378

Petrović Ranko, službenik Skupštine grada Sarajeva. Fond sadrži značajnu građu i podatke o društveno-ekonomskom razvoju Sarajeva i njegovih upravnih institucija.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1951-1987; spisa, štampata kut. 87; metara dužinskih: 8,7; dobro sačuvana, registratursko-tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica.

8.35. PIŠTELJIĆ JOVAN – SARAJEVO

Sign. O-JP-385

Pišteljić Jovan, (1838-1870) trgovac iz Sarajeva. Fond sadrži manju količinu trgovačke prepiske Pišteljića sa trgovcima iz Banjaluke, Livna, Splita, Novog Pazara, Trebinja i Travnika.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1838-1870; spisa kut. 1; metara dužinskih 0,1; vrlo oštećena; nesređena; djelimično pristupačna; jezik: bosanski-srpski-hrvatski; pismo: ćirilica.

8.36. POPOVIĆ IVAN VASIN – SARAJEVO

Sign. O-IVP-379

Popović Ivan Vasin (1851-1915), novinar, književnik, prevodilac, urednik Bosansko-hercegovačkih novina i Sarajevskog lista, upravnik Zemaljske štamparije Sarajevo. Fond sadrži pisma bečkog izdavača Hartlebena Ivanu Vasinu Popoviću i njegovom sinu Bogdanu Popoviću, te rukopise originalnih radova i prevoda Ivana V. Popovića.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1892-1916; spisa, kut 3; metara dužinskih: 0,3; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski,njemački; pismo: ćirilica, latinica, gotica; analitički inventar.

8.37. PRODAN DON IVO – ZADAR

Sign. O-DIP-44

Prodan don Ivo (1852-1933), sveštenik, političar, zastupnik u Dalmatinskom saboru Carevinskom vijeću, urednik La Dalmazije cattolice i Hrvatske krune, Zadar. Fond sadrži lična dokumenta, pisma, rukopise i štampane priloge I. Prodana. Dio ostavštine (1 kutija) posjeduje Narodna i univerzitetska biblioteka BiH.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1875-1927; spisa kut. 5; metara dužinskih: 0,5; dobro sačuvana, nesređena, nepristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, italijanski; pismo: latinica.

8.38. PROTIĆ JOVAN – MOSTAR – SARAJEVO

Sign. O-JP-373

Protić Jovan (1868-1926), sveštenik, književnik Mostar – Sarajevo. Fond sadrži 70 pisama upućenih Jovanu Protiću od raznih književnika, između ostalih od: Milana Budisavljevića, Paje Markovića, Branislava Nušića, Bore Stankovića, Alekse Šantića itd.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1895-1926; spisa kut. 1; metara dužinskih 0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica i latinica; analitički inventar.

8.39. RADULOVIĆI – SARAJEVO

Sign. O-R-230

Trgovačka porodica Radulovići iz Sarajeva. Fond sadrži trgovačku prepisku iz koje su vidkljivi uslovi trgovanja na ovim prostorima, imena trgovaca i gradova s kojima je trgovačka porodica Radulović održavala veze.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1832-1874; spisa kut. 2; metara dužinskih 0,2; oštećena, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica, latinica; nedovršen analitički inventar.

8.40. RAŠIĆ NIKOLA – SARAJEVO

Sign. O-RN-92

Rašić Nikola iz Sarajeva.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1904-1927; spisa kut.1; metara dužinskih:0,1; dobro sačuvana, nesređena, nepristupačna; jezik: latinski, bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica.

8.41. SARAJLIĆ ŠEMSUDIN – SARAJEVO

Sign. O-SŠ-252

Sarajlić Šemsudin, književnik Sarajevo. Fond sadrži rukopise pripovijetki, romana, pjesama, aktovki, dnevnika, te prepisku između porodica Ćelić i Efica.

Građa: potpuna; vremenski raspon 1908-1944; spisa kut. 8; metara dužinskih: 0,8; dobro sačuvana, djelimično registrturski sređena, djelimično pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski-turski, francuski, arapski; pismo: latinica, arebica; privremeni popis arhivske građe.

8.42. SPAHO FEHIM – SARAJEVO

Sign. O-SF-36

Spaho Fehim (1877-1942), reis-ul-ulema Sarajevo. Ovaj fond je istovremeno i lični fond Fehima Spahe, ali i službena dokumentacija nejgove kancelarije, a uglavnom se sastoji iz korespodencije.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1926-1941; spisa kut. 10; metara dužinskih: 1; dobro sačuvana, registraturski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, arapski, njemački; pismo: latinica, ćirilica, arebica; nedovršen analitički inventar.

8.43. STEFANOVIĆI – SARAJEVO

Sign. O-S-386

Ovaj neveliki fond, pored prepiske između braće Trifka i Todora Stefanovića (oko 20 pisama – na relaciji Sarajevo-Dubrovnik), sadrži još nešto pisama i dokumenata različite provenijencije, a iz perioda 1836-1854, često vrlo oštećenih i neidentifikovanih, poneki pisan arebicom ili na grčkom jeziku.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1824-1834; spisa kutija 1; metara dužinskih;0,1; oštećena, nesređena, nepristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; spismo: ćirilica.

8.44. ŠAHINOVIĆ MUNIR EKREMOV – SARAJEVO

Sign. O-ŠM-130

Šahinović Munir Ekremov (?-1945), novinar, književnik, urednik Muslimanske svijesti, ravnatelj Promidžbenog ureda za BiH Sarajevo. Fond sadrži rukopise, prepisku, te razne novinske članke, neka privatna dokumenta i bilješke.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1929-1944; spisa, kut. 1; metara dužinskih:0,1; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački; pismo: latinica; analitički inventar.

8.45. ŠNAJDER dr MARCEL i dr ŠNAJDER-POPOVIĆ VERA – SARAJEVO

Sign. O- MVŠ-384

Šnajder dr Marcel i dr Vera, profesori, doktori Sarajevo. Ovaj fond sadrži personalne dokumente, prepisku, članke i bilješke i fotografije dr. Marcela i dr. Vere Šnajder.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1921-1986; spisa, kut. 3; metara dužinskih: 0,3; dobro sačuvana, registraturski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, francuski,njemački; pismo: latinica, ćirilica; sumarni inventar.

8.46. TASOVAC JOVAN – SARAJEVO

Sign. O-T-387

Tasovac Jovan, trgovac iz Sarajeva. Fond sadrži prepisku Tasovca sa trgovcima iz Trsta, Beča, Pešte, Samokova, Ušćupa, Prijepolja, Splita, Metkovića, Trebinja, Bugojna, Banjaluke, Gradiške, Slavonskog Broda, Šamca, Tešnja i Mostara.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1860-1874; spisa kutija 1; metara dužinskih:0,1; oštećena, nesređena; neprisutpačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, italijanski; pismo: ćirilica, latinica.

8.47. TODOROVIĆI – SARAJEVO

Sign. O-T-371

Trgovačka porodica Todorović iz Sarajeva. Iako minijaturan, ovaj fond trgovačko-posjedničke porodice Todorović porijeklom iz Čajniča, kasnije nastanjena u Sarajevu, pruž interesantne podatke iz oblasti posjedničko-kmetovskih i zakupničkih odnosa krajem 19. vijeka u sarajevskoj okolici.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1887-1900; knjiga 2; metara dužinskih ; djelimično sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: ćirilica.

8.48. TRAVANJ KOSTA – SARAJEVO

Sign. O-TK-16

Travanj Kosta (1868-1950), učitelj muzike, horovođa Sarajevo. Ovaj fond sadrži muzičku literaturu, note, paritture.

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1888-1949; spisa kut. 2; metara dužinskih: 0,2; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica.

8.49. VELC FERDINAND – SARAJEVO

Sign. O-FV-374

Velc Ferdinand (1864-1920), profesor, slikar Sarajevo. Ovaj fond od oko 5.000 listića sa bibliografskim podacima o BiH pisanih rukom, prikupljanim od strane Ferdinanda Velca i njegovih saradnika, a na poticaj Karla Pača, direktora Balkanološkog instituta u Sarajevu, preuzela je Opština grada Sarajeva, nakon prestanka rada Instituta, tako da je Arhiv, preuzevši fond Gradskog poglavarstva Sarajevo došao u posjed i ovog materijala. Radi se o građi za bibliografiju Bosne i Hercegovine 1488-1918. godina.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon 1844-1918; spisa kut. 3; metara dužinskih: 0,3; dobro sačuvana, djelimično registrturski sređena i pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski, njemački, češki, poljski, francuski, engleski, italijanski, mađarski, latinski, staroslovenski; pismo: latinica, gotica, ćirilica.

8.50. ŽIGA MAHMUT – SARAJEVO

Sign. O-ŽM-48

Žiga Mahmut (1886-1960), posjednik, predsjednik Opštine Ilidža. Fond sadrži posjedničku dokumentciju, pisma porodici iz perioda I svjetskog rata, te arhivu Stočarske zadruge Butmir (1931-1942).

Građa: fragmentarna; vremenski raspon: 1900-1942; knjiga i spisa kut. 3; metara dužinskih: 0,3; dobro sačuvana, tematski sređena, pristupačna; jezik: bosanski-hrvatski-srpski; pismo: latinica.

Comments are closed.