5. Zdravstvo i socijalna politika

5.1. OPŠTA BOLNICA “DOBRINJA”- SARAJEVO

Sign. OBD-489

Bolnica Dobrinja je počela sa radom u ratnim uslovima, odmah početkom agresije na BiH, samoorganizovanjem medicinskih radnika sa područja Dobrinje 5. 5. 1992. godine. Od male urgentne ambulante prerasla je u ratnu bolnicu sa oko 30-tak bolničkih kreveta u samoj bolnici i oko 20-tak u stanovima. Imala je oko 150 zaposlenih. U svom postojanju bolnica je pružala ne samo urgentne nego i sve vrste medicinskih usluga. Prestankom ratnih dejstava i broj usluga te bolnice se smanjio te je bolnica prestala sa radom 28. 2. 1999.godine. Arhivska građa preuzeta je od Bolnice u maju 1999. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1992-1999; kutija 47; registratora 100, paketa 25, knjiga 80; metara dužinskih 80; djelimično sređena, pristupačna.

5.2. KJU. “DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA”- SARAJEVO

Sign. DSZI-490

Arhivska građa preuzeta od Doma 2003. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1992-1996; kutije 2; metara dužinskih 0,2; sređen; pristupačan.

5.3. ZAVOD ZA SLIJEPU DJECU – SARAJEVO

Sign. ZSD-82

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1946-1954; kutija 6 i knjiga 5; metara dužinskih 0,6; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

5.4. “OSLOBOĐENJE” APOTEKA III. REONA – SARAJEVO

Sign. AO-317

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1947; kutija 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

5.5. SIZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – SARAJEVO

Sign. SZO-486

SIZ Sarajevo je počeo sa radom 2.6.1961.godine kao Sreski zavod za socijalno osiguranje Sarajevo sve do 16.10.1964. godine kada mijenja nazivi u komunalni zavod za socijalno osiguranje Sarajevo. 1971.godine mijenja naziv u Zajednica zdravstvenog osiguranja, a 1975 u SIZ Zdravstvenog osiguranja da bi 1985. godine promijenio naziv u Fond zdravstvene zaštite. Arhivska građa preuzeta 1992. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1961-1985; kutija 195, knjiga 31; metara dužinskih 21; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

5.6. ENERGOINVEST – ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Sign. EZZ-484

Arhivska građa preuzeta od Zavoda 2000. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1957-2000; kutija 41, knjiga 3; metara dužinskih 4,5; sređena, pristupačna, sumarni inventar.

5.7. GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I IZBJEGLICE – SARAJEVO

Sign. GCZI-485

Ovaj Centar osnovan je 1974. godine kao SIZ dječije zaštite Grada Sarajeva. 1985. godine mijenja naziv u Gradski fond za dječiju zaštitu; 1993. godine mijenja naziv u Gradski centar za socijalnu zaštitu i izbjeblice. Arhivska građa preuzeta 1997. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1974-1995; kutija 16, paketa 25; metara dužinskih 10; djelimično sređena; pristupačna.

5.8. VETERINARSKA STANICA – TRNOVO

Sign.VST-487

Arhivska građa preuzeta od Stečajne uprave 1990. godine

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1977-1990; registratora 11 i omota 7; metara dužinskih 2; nesređena.

5.9. SIZ SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE – FOJNICA

Sign. SDZF-491

Arhivska građa preuzeta od SO-e Fojnica 1991. godine.

Građa: nepotpuna; vremenski raspon: 1976-1990; registratora 18, knjiga 4 i omota 23; metara dužinskih 3; nesređena.

5.10. ĐAČKA KUHINJA NO I REONA – SARAJEVO

Sign. ĐK-217

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1963. godine

Građa: potpuna; vremenski raspon 1951-1952; kutija 1 i knjiga 1; metara dužinskih 0,1; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

5.11. GRADSKO PREDUZEĆE DRUŠTVENE ISHRANE – SARAJEVO

Sign. DI-186

Arhivska građa preuzeta od NOS-a Sarajevo 1961. godine.

Građa: potpuna; vremenski raspon: 1948-1950; kutija 10 i knjiga 7; metara dužinskih 1,5; sređena; pristupačna; sumarni inventar.

Comments are closed.