Organizacija arhiva

Trenutna organizaciona shema Historijskog arhiva Sarajevo je:

  1. Odsjek za opće-pravne poslove i zaštitu građe izvan arhiva;
    1. Služba za opće-pravne poslove;
    2. Služba za stručni nadzor i zaštitu arhivske i registraturske građe u registraturama;
  2. Odsjek za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda;
  3. Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe;
  4. Odsjek za naučno-istraživačku i kulturno-obrazovnu djelatnost.

Izražena su nastojanja, a i zakonska je obaveza registratura da arhivsku građu predaju u sređenom stanju. Arhiv djeluje u skladu sa važećim Zakonom o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo iz 2000. godine.

Obzirom na količinu arhivske građe u ovom Arhivu, Odsjeku za sređivanje i obradu arhivske građe predstoji ogroman posao.

Sređivanje građe jednog fonda je prva složena etapa, ali i dobar temelj za dalje arhivističke poslove: obradu i publikovanje građe. Sređivanje se uglavnom vrši po temeljnom arhivističkom principu provenijencije (poštovanje prvobitnog načina po kojem je i nastala dokumentacija) i u skladu sa usvojenim međunarodnim standardima. Samo sređen fond može se dalje arhivistički obraditi i pripremiti za naučnoistraživački rad.

Odsjek za smještaj, korištenje i tehničku zaštitu arhivske građe i knjižnog fonda, tzv. “Služba depoa”, brine o 640 fondova i zbirki, odnosno preko 10.000 dužnih metara arhivske građe, koliko trenutno posjeduje Historijski arhiv Sarajevo i koja obuhvata period od sredine XVI. do kraja XX. stoljeća.

Od toga je 410 fondova i zbirki sređeno i ima sumarne inventare, a za 125 fondova i zbirki su izrađeni analitički inventari. Zbog ovako velikog broja fondova, količine građe i informacija koje sadrži građa, znatno se povećao broj korisnika naših usluga, odnosno ljudi koji se Arhivu obraćaju kako bi ostvarili neko svoje pravo (iz radnog odnosa, školovanja, imovinsko-pravnih odnosa i sl.). Do sada je preko 24.000 građana BiH tražilo od nas neki oblik uvjerenja da bi ostvarili svoja prava. Povećava se i broj istraživača koji koriste građu naših fondova, zbirki i biblioteke.

Služba za stručni nadzor i zaštitu arhivske i registraturske građe u registraturama, tzv. “Vanjska služba”, ima prvenstveni zadatak da evidentira sve imaoce arhivske i registraturne građe, vrši nadzor i kontroliše primjenu zakonskih propisa iz oblasti arhivskog poslovanja u registraturama.

Poslovi “Vanjske službe” su uglavnom kontrola arhivske i registraturne građe u registraturama kako bi ona kod njih bila dobro sređena. Dobro sređena i popisana arhivska građa kod imaoca je preduslov za kasniji lakši rad sa predmetnom građom u Arhivu.

Ranije stihijsko preuzimanje nesređene arhivske i registraturne građe, preuzimanje u Arhiv samo da bi se građa sačuvala, prestalo je i nastoji se uvesti red u radu registratura primjenom Zakona i redovnim kontaktom sa registraturama.

Do 1992. godine Istorijski arhiv Sarajevo je svojom nadležnošću pokrivao područje 10 opština grada Sarajeva, kao i 10 opština vangradskog područja. Arhiv sada pokriva područje Kantona Sarajevo u kojem su evidentirane 1753 registrature.

Comments are closed.