Iz prošlosti Sarajeva: Kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo

Organizator: Javna ustanova “Historijski arhiv Sarajevo”
Autor izložbe: Marija Divčić, Tonči Grbelja, Sejdalija Gušić, Momir Jovanović
Za izdavača: Sejdalija Gušić

Predstavljanjem ove izložbe javnosti, JU Historijski arhiv Sarajevo želio je obilježiti više od pet desetljeća od svog osnivanja, ali istodobno i pokazati svoje uspješne i raznovrsne djelatnosti.

Iz obimne arhivske građe i knjižnog fonda, izdvojen je samo mali dio izložaka koji rječito i slikovito govore o njihovim neponovljivim vrijednostima za izučavanje povijesnih, kulturnih, političkih, gospodarskih i svih drugih djelatnosti na području Sarajeva, pa i na širem prostoru.

Predloženi izlošci su oblikovani u nekoliko cjelina, vremenski obuhvaćeni od butmirskog kulturnog kmga do današnjih dana. Svaki od tih izložaka ukazuje na raznovrsne pojave u životu i djelatnosti žitelja Sarajeva i njegovog šireg okruženja. Neki od tih izložaka, pored dokumentame i povijesne vrijednosti, imaju i umjetničke dosege što daje posebnu ljepotu i draž ovoj postavci.

Izložba je realizirana zahvaljujući svesrdnoj pomoći Uprave grada Sarajeva, a posebno gradonačelnika, prof. dr Muhidina Hamamdžića, kao i podršci Općine Stari grad Sarajevo.


1. V. Radimsky: Prehistorička nalazišta sa osobitim obzirom na Bosnu i Hercegovinu, Zemaljska štamparija u Sarajevu 1891, str. 10;

2. A. Benac – Đ. Basler – B. Čović – E. Pašalić – N. Miletić – P. Anđelić: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo 1984., str. 56 i 57;

3. D. Kovačević-Kojić: Gradska naselja srednjovjekovne Bosanske države, Veselin Masleša Sarajevo 1978., str. 132;

4. Grupa autora, Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine, Veselin Masleša, Sarajevo 1982. str. 166 i 167;

5. O. Bihalji-Merin – A. Benac – T. Dabac: Stećci, “Jugoslavija” 1962, slike 4 i 5;

6. Rukopis Kur’ana iz 1683. godine. Prepisao mujezin Mustafa, sin hadži Muhamedov (OZ; R-22);

7. Rukopis Kur’ana iz 1796. godine. Prepisao Sejjid Muhamed Latif – učenik Mustafe Hilmija. (OZ; R – 558);

8. Rukopis Kur’ana iz 1804. godine. Prepisao Dogmadži-zade Omer Avni. (OZ; R-142);

9. Rukopis Kur’ana sa kožnim koricama i srebrenim etuijem. Bez oznake prepisivača i godine prijepisa. (OZ; R-144);

10. Emer-nama (naredba) Gazi Husrev-bega o slobodi vjeroispovjesti svih žitelja Sarajeva iz 1532.godine. (OZ; ZAT -228);

11. Berat (ukaz) sultana Abdulhamida I. iz 1779. godine o postavljenju hatiba u džamiji naMusali (OZ; HŠ-1);

12. Berat (ukaz) sultana Abdulaziza iz 1866.godine o odlikovanju sarajevskog kadije Ragib-efendije. (OZ; ZAT – 43);

13. Rukopis na turskom jeziku koji sadrži dvije vakufname iz 1820. i 1822. godine. Vakif je Muhamed Sejjid Nalet-efendija. (OZ; R-26);

14. Sarajevska medžmua – hronika Mula Mustafe Firakije o važnijim događajima iz povijesti Sarajeva do 1807. godine. Hronika je pisana na bosanskom, arapskom, turskom i perzijskom jeziku, arapskim pismom (OZ; R-27);

15. Pir-nama (statut) sarajevskih esnafa iz 1820.godine. (OZ; ZAT – 227);

16. Bujuruldija bosanskog namjesnika Mehmed Tahir-paše iz 1850.godine upućena sarajevskom muteselimu Fadil-paši Šerifoviću, sarajevskom kadiji i ćehaji handžija. (OZ; ZK – 3);

17. Sarajevski trgovački defter za period 1737 -1739. godine (OZ; T – 8);

18. Pet deftera sarajevskog saračkog esnafa za period 1726 – 1823.godine (OZ; T -1-5);

19. Defter sarajevske trgovačke porodice Kumašin o narudžbi robe iz Istambula, Skoplja i drugih gradova za period 1830 -1860. godina. (OZ; T-228);

20. Popis sarajevskih tekija – nabrojano je devet tekija. (OZ; ZAT – 223);

21. Akt iz 1765. godine kojim sarajevski kadija Ibrahim naređuje da se od kreševske nahije daje prihod šejhu Hanikah tekije. (OZ; ZHK-308);

22. Prijevod na bosanski jezik popisa sarajevskih džamija i mesdžida. Originalni popis na turskom jeziku nastao je 1697. godine po naredbi bosanskog valije Köse Halil-paše a nakon upada Eugena Savojskog. (OZ; ZHK-397);

23. Popis starih i novih naziva mahala u Sarajevu — nabrojane su 104 mahale.(OZ; T -40);

24. Silsilenama – lanac derviških redova kroz povijest. Akt se nalazi u okviru fonda Hadži Sinanove tekije. (OZ;  DHST-1) (OZ; ZAT-204 i 205);

25. Zbirka derviških tekstova koja sadrži raznovrsne tekstove iz derviškog obredoslovlja, tesavvufske misli i tumačenja. Zbirka je napisana 1733.godine. (OZ; RS-18);

26. Ilahije koje su se učile prije i poslije kaderijskog zikra u Hadži Sinanovoj tekiji.(OZ; RS-104);

27. Defter uhapšenika – dužnika sarajevskog kadiluka za 1843/44. godinu. (OZ; J -19);

28. Godišnji obračuni mutevelije Ćurčića vakufa za 1871 i 1872. godinu. (OZ; ZAT – 204 i 205);

29. Defter porodice Fadilpašić koji se odnosi na čifluke Trnovo i Osmaci za period 1877 – 1881. godine (OZ; T-108);

30. Pismo reis-ul-uleme Džemaludina Ćauševića bosanskohercegovačkim muslimanima prilikom osnivanja dobrotvomog društva “Merhamet” 1914. godine; bosanski-arebica; (OZ; Dž-13);

31. Akt iz 1913. godine Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu kojim se traži sazivanje islamske izbome kurije a u vezi imenovanja Džemaludina Čauševića reis-ul-ulemom za Bosnu i Hercegovinu. (OZ; S-111);

32. Faksimil menšure iz 1930. godine reis-ul-ulemi Maglajliću. (OZ; ZHK 121);

33. Poziv Tajib ef. Saračeviću da prisustvuje predaji menšure reis-ul-ulemi Ibrahim ef. Fajiću iz 1947.godine. (OZ; S-173);

34. Salname-i-vilajet Bosna – Statistički godišnjaci Bosanskog vilajeta za 1867, 1868, 1876 i 1878. godinu. Vilajetska štamparija Sarajevo, (OZ; DC-9; IX-6b; DC-8; IX-10);

35. “Misbah” – organ udruženja bosansko hercegovačke ilmije; 1913/1914. god. Časopis pisan na bosanskom i turskom jeziku latmicom i arebicom. (OZ;P-IX);

36. Zapisnik sjedmca Gradskog zastupstva Sarajeva 1878 i 1879.god. (GP 1878/79);

37. Glavna knjiga Uboške zaklade 1907.god. (GP-1907);

38. Glavna knjiga Bolesničke zaklade 1911 – 1916. (GP-1911/1916);

39. Knjiga osobnih beriva namještenika Gradskog poglavarstva Sarajevo 1917/1918 godine (GP-1917/18);

40. Skica o zauzimanju Sarajeva od strane Austro-ugarskih okupacionih tmpa (ZV- 500; 19.VIII 1978. god.);

41. Naređenje generala Filipovića o zabrani sahranjivanja unutar grada Sarajeva – Postojeća groblja u gradu imaju se zatvoriti do 15. IX 1878., a nova groblja otvoriti van opsega grada ‘tj. nizinah, nipošto dakle na bregovih ili visinah” (GP-11/878, 26. VIII 1878.god.);

42. Oglas ravnateljstva redarstva u Sarajevu o obavezi prijavljivanja svih stranaca koji dolaze u Sarajevo. (GP – 37/878; 26-X 1878.);

43. Poziv gradskom zastupstvu da preduzme mjere za opravku ceste Sarajevo-Visoko do granice toga kajmakamata. (GP – 26/878. 20. X 1878.);

44. Prepiska sa gradskim zastupstvom oko odlaska u Tursku zaostalih turskih žena i djece. (CK zapovjedništvo 11 vojske br. 492/civil; 14- 21. X. 1878);

45. Zapisnik sjednice gradskog zastupstva na kojoj je “preuzvišeni gospodin baron Filipović Feld Zevomeister i zapovjednik II vojske u Bosni” proglašen počasnim građaninom Sarajeva. (GP-549/878; 11. XI 1878.god.);

46. Popis hanova u gradu Sarajevu 1878.god. (ZV-241; 16. XI 1878.g.);

47. Obavijest Načelniku grada Sarajeva o formiranju i otpočinjanju rada Komisije za postavljanje “Broja na svakoj kući, ime od sokaka, mostova itd.”(C. K. Zapovjedništvo grada broj 1190/878; 27. XI 1878.g.);

48. Odobrenje generala Filipovića magistru Slavoljubu Pleyelu da može otvoriti apoteku u Sarajevu. (Ckr. vojno zapovjedništvo br. 179/civil; 21. X. 1878.);

49. Dozvola N. Wezelu za otvaranje svratišta pod imenom “Hotel Austria”(u kući Jefte Jelića u Sarajevu). (C. KR. Ravnateljstvo redarstva Br.41/878; 30. X. 1878.);

50. General Filipović povjerava gradskom poglavarstvu, do daljnje odredbe, “nadziranje duhanskih tvomicah i prodaje duhana u gradu Sarajevu”.(Zapoyjedništvo II vojske br. 1785/civil; 22.XI 1878.).

51 .Molba trgovaca iz čaršije gradskom zastupstvu da se ukloni nečistoća i zabrani držanje sanduka, denkova i sl. oko Velikog bezistana. (GP/15. XI. 1878.);

52. Opštinski sud 1 Sarajevo – djelovodni protokol zemljišnih upisnika 1889.god. (O.S.-1 S-knj. 2);

53. Katastarski zapisnik mahale Soukbunar iz 1886.godine;

54. Katastarski zapisnik mahale Kovačići iz 1886.godine;

55. Poslovnik za Skupštme i odsjeke zastupstva glavnoga grada Sarajeva (GP/1879);

56. Okružnica, zamjenika šefa zemaljske vlade FML Jovanovića o visini taksi za vjenčanja, kod prodaje kuća, vrtova, dućana itd. (ZV – 3882/946 F, 30. III 1878.);

57. Zapisnik sjednice Gradskog zastupstva od 17. 11. 1879. sa potpisima Gradskih vijećnika. (ZV-645; 17. 11. 1879.);

58. Poziv članovima Gradskog zastupstva da dana 17. VII 1879. u 3h dođu na sjednicu. (GP/1879; 15. VII 1879.);

59. Obavijest generala Würtemberga, u ime Zemaljske vlade, o imenovanju Janka Grahora iz Zagreba Gradskim arhitektom, dr Ivana Konarževskog iz Križevaca za gradskog fizika i Ignjata Schlesingera iz Trentschina za gradskog živinara. (GP-2571/880; 18. IV 1880.);

60. Gradonačelnik Sarajeva Mustafa-beg Fadilpašić obavještava gradskog tajnika Tomu Krenajsa da ga je gradsko zastupstvo imenovalo za rukovodioca popisa stanovništva u Sarajevu. (GP-1929/879; 6. VI 1879.);

61. Proračun Opštine glavnog grada Sarajeva za godinu 1881 (GP-464/881, 7. 1. 1881.);

62. Nalog Zemaljske vlade za BiH Gradskom poglavarstvu za premještanje Vilajetskog arhiva iz magaze Ismet-pašine kuće u Bistrik mahali, gdje se dotad nalazio, na novu lokaciju. (GP – 4796/880; 14. VIII 1880.);

63. “Sposobnik poglavarstvenih činovnika glavnoga grada Sarajeva” GP 883, 26. IV 1883.);

64. Imenik učenika Velike gimnazije u Sarajevu za školsku 1897/98 godinu. (PMG 1897/98.);

65. Glavni zapisnik ispita zrelosti Velike gimnazije u Sarajevu školske 1906/907. godine (PMG 1906/1907.);

66. Spomenica Prve gimnazije u Sarajevu izdana prilikom proslave 50-godišnjice; 1879-1929. (PMG 1929.);

67. Sjednički katalog Velike realke u Sarajevu za školsku 1913-1914.godinu (DMG 1913/14);

68. Glavni katalog Prve gimnazije u Sarajevu za školsku 1922/23.godinu (PMG 1922/23.);

69. Makso Despić, gradski zastupnik, podnosi gradskom zastupstvu obračun utrošenog materijala (sa cijenom koštanja) za opravku Šeher-ćehajine ćuprije – oktobra 1879. (GP 260/879, 4. X 1879.);

70. Poziv Maksi Despiću da u kratkom roku popravi ćupriju istočno od Velike vojarne (GP – 5292/879; 17. XII 1879; V-541);

71. Molba Srpsko pravoslavne crkvene opštine da bude oslobođena plaćanja maltarine na dovoz kamena za gradnju zvonika uz staru pravoslavnu crkvu u Sarajevu. (GP 2105/880; 26-3. VIII 1880.);

72. Iz prepiske Zemaljske vlade za BiH i Gradskog poglavarstva oko izgradnje Fabrike duhana u Sarajevu. (GP 4504/880; 19. VII 1880.);

73. Zemaljska vlada za BiH na prijedlog gradskog poglavarstva da se neke džamije i škole isprazne, a da se za vojna skladišta potraže novi prostori. Nagovještava formiranje mješovitog povjereništva koje će se baviti tim pitanjem. (GP . 370/879 ; 7. III 1879.);

74. Popis medresa i mekteba u Sarajevu 1879. od kojih su neki korišteni kao vojna skladišta (medresa Bentbaša, mekteb Skenderpašin i mekteb Ferhadije).(GP 370/879; 22. 11. 1879.);

75. Iskaz o školama u Sarajevu za vrijeme Austrougarske uprave. (ZV – 649);

76. 11-godišnji izvještaj C.K. Realne gimnazije, šk. 1880/81; Prvi god. izvještaj Učiteljske škole, šk. 1888/89;

77. Koncert omladine Sarajevske Velike gimnazije u “Društvenom domu” – 8. XII 1912. godine (Vel. gimnazija br. 998/912; 28. XI 1912).

78. Dopis Zemaljske vlade za BiH direkciji Velike Gimnazije u Sarajevu o pomilovanju isključenih učenika Oskara Dawidowitza i Ognjena Price, tj. zamjenom kazne isključenja sljedećom blažom kaznom. (Vel. gimazija br. 41/916; 15. X 1916);

79. Zapisnik Prve redovne sjednice profesorskog zbora Velike gimnazije u Sarajevu, održane 24. X 1915. (Vel. gimnazija 24. X 1915.);

80. Glavni katalog Trgovačke škole u Sarajevu 1906-1909. godine (TŠ 19064909);

81. Sjednički katalog Šerijatske ginmazije u Sarajevu školske godine 1918.-1922. (ŠG 1918/1922.);

82. Prvi izvještaj Trgovačke akademije u Sarajevu za školsku 1912/13. godinu. (T. A. IV/715. 1912/13);

83. Državna Tehnička srednja škola u Sarajevu – zapisnik završnog ispita svih odsjeka 1933/34. godina (T.Š. 1933/34)

84. Glavni protokol Učiteljskog diplomskog ispita Učiteljske škole u Sarajevu 1932 -1946.godine (UŠ. knj. 1);

85. Ljetopisi Prve i Druge ženske gimnazije u Sarajevu 1939-1952. godine (Ž.G. 1939/1952);

86. Molba Koste H. Petrovića, trgovca iz Sarajeva, za izdavanje putnog lista sinu Petru Petroviću za putovanje u Carigrad. (GP.690/879; 2. VII 1879.);

87. Putni list za putovanje u sve Evropske države na ime Ismetage Merhemića, 16. 11. 1908. (ZV-162 ; 16. 11. 1908.);

88. Raspored za održavanje konjskih trka kod Ilidže. 29 i 30. VI; 2. VII 1912.god. (ZV . 272; 29. VI 1912.);

89. Zemaljska vlada za BiH – Potrošačka karta za nabavku žita, brašna, kruha – za jednu sedmicu, maj 1915. god. (ZV . 530; 1915);

90. Objava sa maksimalnim cijenama za prodaju životnih namjemica na malo, 23. I. 1917. god. (ZV – A-7/1; 21. 1. 1917.);

90a) Proglas Franje Josipa o aneksiji BiH, Budimpešta, 7. X 1908. (ZP-A-46/5; 1908);

91. Planovi grada Sarajeva iz perioda Austrougarske i Kraljevine Jugoslavije. (ZKP-46J74; 1898-1935.);

92. Obća Pučka škola kod milosrdnih sestara u Sarajevu – Izpitno izvješće za školsku 1880/81.godinu (OPŠMS 1880/81);

93. Razrednica Djevojačke pučke škole u Sarajevu za školsku godinu 1881/82. (D.P. 1881/82.);

94. Razrednica Muslimanske ženske osnovne Škole u Sarajevu 1896-1906. godina (MŽOŠ knj. 1);

95. Razrednica Narodne osnovne škole u Sarajevu za Školsku 1917/18 godinu (NOŠ 1917/18.);

96. Razrednica II. Narodne osnovne škole u Sarajevu za školsku 1948/49. godmu. (II NOŠ; knj. 10);

97. Imenik Opštinskog odbora u Sarajevu iz perioda neposredno nakon Prvog svjetskog rata (GP-BB; 1919-21);

98. Šematizam gradskih činovnika glavnog grada Sarajeva za godinu 1921/1922. (ZV-364; 18. 11. 1921);

99. Zahtjev uprave Gradskih namještenika i radnika za uvođenje osmosatnog radnog vremena. (GP – 56/919; 26. 11. 1919.);

100. Dopis Gradskog poglavarstva Sarajevo profesoru Hamdiji Kreševljakoviću, sa Građevinskim pravilnikom za grad Sarajevo u prilogu, kojim se poziva da, kao član proširenog Građevinskog savjetodavnog odbora, uzme učešća u razmatranju Pravilnika. (ZV-98; 18. XI 1934.);

101. Štampani Proglas građanima Sarajeva kojim se obavještavaju da je izašla Uredba o suzbijanju skupoće životnih namimica i nesavjesne špekulacije, te da je formiran “Sud za suzbijanje skupoće”. (GP 369/921-PREZ; 18. X. 1921);

102. Molba Tvomice čarapa Avrama Levia Sadića Gradskom načelnstvu Sarajevo da mu se ponovo razreže porez za 1933.godinu. (GP-28118/934; 28. IX 1934.);

103. Pravilnik o načinu ocjenjivanja najboljih produkata proizvođača od strane Zaklade Avrama Levi Sadića. (ZV – 416; 15. VII 1939.);

104. Intervencija Radničke komore Sarajevo kod Banske uprave Drinske Banovine za poboljšanje položaja radnika kod Opštine i Gradske štedionice. (GP 28/587; 14. VI 1935.);

105. Popis Hanova u Sarajevu za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. (ZV – 648);

106. Zapisnici odborskih sjednica Udruženja trgovaca za grad Sarajevo 1911-1914 (LJT, knj. 1);

107. Popis članova Trgovačkog udruženja za Grad Sarajevo i sarajevsku oblast 1927-1931. godine. (UT; knj. 21);

108. Udruženje zanatlija – Indeks hljebarsko-pekarske sekcije (UZ – 21/28);

109. Udruženje zanatlija – Indeks zlatarsko-sahađijske sekcije (UZ – 21/18);

110. Udruženje zanatlija – Indeks fotografsko-štamparske-knjigovezačke sekcije (UZ – 21/32);

111. Poziv na osnivanje vrtlarskog društva u Sarajevu sa popisom članova osnivačkog Odbora. (ZV – 556; 22. XII 1879.);

112. Spisak imena 6 nagrađenih dunđera koji su se istakli u gašenju požara zlatarskih dućana u Kujundžiluku 23. IV 1880. Nagrada je iznosila po 2 forinte. (GP – 2718/ 1880; 24. IV 1880.);

113. Huršid-ef Terezinsky, gradski mjernik traži uputstvo od Gradskog poglavarstva šta da čini sa vatrogasnim spravama dunđera koji su odlukom Zemaljske vlade BiH pridruženi dobrovoljnom vatrogasnom društvu. (GP — 3209/880; 20. V 1880.);

114. Poziv svim članovima Gradskog zastupstva da 24. 1. 1881. “Najedan sat iza topa” prisustvuju svečanom otvaranju novosagrađene Gradske klaonice. (GP – 363/881; 23. I 1881.god.);

115. Naredbenik za pobiranje taracovinske pristojbe u Zemaljskom glavnom gradu Sarajevu. (GP/888; 10. VIII 1888.);

116. Pekarski red za grad Sarajevo. (ZV-646; 11.11. 1914);

117. Dopis radničkog sindikata Rudnika “Bosnia” od 8. VI 1892.;

118. Prepiska Zemaljske vlade za BiH sa Okružnom oblasti u Sarajevu oko zahtjeva Dioničke pivare u Sarajevu da joj se dodijeli erarno zemljište sa vrelom Kovačičkog potoka za novu fabriku slada. (Zem. vlada za BiH br.3158/11; 15. 1. 1894.);

119. Okružmca Zemaljske vlade za BiH o raspisivanju šestog ratnog zajma. (ZV – 614; 9. V 1917.);

120. Matična knjiga Glavne željezničke radionice u Sarajevu 1906-1933.god. (GŽR, knj. 252);

121. Registar radnika VTZ Sarajevo 1945-1950. godina (VTZ, knj. 117);

122. Plakat o proglašenju mobilizacije uoči napada na Jugoslaviju – 1941.godine (ZP-B-134/47);

123. Elaborati za plansko iseljenje i evakuaciju pojedinih dijelova Sarajeva za slučaj ratne opasnosti. (ZV – 369/941);

124. Zapisnici Društva za potpomaganje muslimanskih đaka “Gajret” 1903-1913. god. (DPMĐG 1903-1913-);

125. Pravila društva “Merhamet” (Broš. 1180).;

126. Indeks članova društva “Merhamet” 1937.godina;

127. Godišnji izvještaj Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” u Sarajevu za godinu 1924/25 (V-360);

128. Program proslave 25,-godišnjice “Prosvjete” 1927. godine (V – 640);

129. Molba Narodnog pozorišta u Sarajevu Gradskom poglavarstvu za oslobođenje od gradskog poreza. Molba odbijena “iz principijelnih obzira”. (GP -12.322/919; 18. IV 1919.);

130. Upravnik Narodnog pozorišta Branislav Nušić obraća se molbom Opštini grada Sarajeva da povodom gostovanja Ljubljanske opere oslobodi pozorište od Gradskih poreza. (GP-12619; 3. IV 1926.);

131. Predsjednik Opštine grada Sarajeva – pozivnica na večeru u čast Ministra pošta Republike Francuske Žardilijea. (ZV -179; 3. III 1937.);

132. Predsjednik Opštine grada Sarajeva – pozivnica na večeru u čast učesnika XI Međunarodnog kongresa za istoriju medicine. – 10. IX 1938. ( ZV. 177; 9. IX 1938.);

133. Popis društava i korporacija u Sarajevu između dva svjetska rata. (GP – 184 prež.; 1929.-41.);

134. Zapisnici MD “Preporod” od 1931-1935. (MKD, k.l br. 3);

135. Popis Gajretove pomoći po mjestima 1933-1935. godina (DPMĐG 1933-1935.);

136. Zapisnici Hrvatskog pjevačkog društva “Trebević” Sarajevo 1936-1941.god. (HPDT, knj. 1);

137. Indeks sarajevskih članova Narodne uzdanice (NU, b.b.);

138. Zapisnik konferencije predstavnika KPD “Prosvjeta”, “‘Napredak” i “Preporod” 5. 1. 1946.godine (MKDP k.2, br.39/46);

139. Spisak učenika Velike gimnazije i Velike realke u Sarajevu kojima je za školsku 1919/20 godinu dodijeljena zemaljska stipendija. (GP.31411/919; 20. IX 1919);

140. Zapisnik IX redovne zaključne sjednice nastavničkog zbora Velike gimnazije održane 29. VI 1921. (Vel. gimnazija u Sarajevu BB./921.; 29. VI 1921);

141. Promjena naziva srednjih škola u BiH. (Vel. gimnazija u Sarajevu; br.663/922; 11.X 1922.);

142. Molba Oblasne muzičke škole Gradskom poglavarstvu za dodjelu redovne godišnje subvencije od 10.000 dinara. (GP- 13690/923; ILV 1923.);

143. Postavljenje dr Stjepana Tomića za suplenta u Prvoj gimnaziji u Sarajevu. (Prva gimnazija u Sarajevu; Br. 488/924; 17. IX 1924.);

144. Službenički list Todora Švrakića, učitelja vještina u Prvoj gimnaziji u Sarajevu. (Prva gimnazija u Sarajevu; BB./931).;

145. Zapisnici Gradskog narodnooslobodilačkog odbora za grad Sarajevo iz 1945. godine. (GNO, knj. 1);

146. Zapisnici sjednica Narodnog odbora sreza Sarajevo iz 1955. godine. (SNO, knj. 3);

147. Matična knjiga službenika i radnika Skupštine sreza Sarajevo (SNO, knj. 356.);

148. Zapisnik o primopredaji blagajne između Gradonačelnika Sarajeva iz perioda Kraljevine Jugoslavije (Zlatara Muhameda) i povjerenika Općine grada Sarajeva iz perioda NDH (Hadžikadića Atifa) i njegovog zamjenika (Jurišića Petra).(ZV-366/941; 25. IV 1941. g.);

149. Popis promjenjenih naziva sarajevskih ulica iz perioda okupacije 1941-45. (ZV -370/941);

150. Gradska općina u Sarajevu – Pravilnik o upravi židovskih stambenih zgrada i imanja. (ZV- 386/941; 27. VIII 1941.);

151. Propisnik za izvršenje navjere od KN 35.000.000 u svrhu pomoći bombardiranjem oštećenih osoba u gradu Sarajevu. (ZV.197/942; 23. II 1942.);

152. Munir Šahinović Ekremov, nadstojnik podružnice Državnog promičbenog ureda u Sarajevu šalje izvještaj o političkim prilikama u Sarajevu i okolnim mjestima Dr. Vilku Riegeru, pročelniku Državnog izvještajnog i promičbenog ureda u Zagrebu. (ZV.95V942; 30. 1. 1942.);

153. Kandidatske liste Narodnog fronta za izbor Gradskog narodnog odbora za grad Sarajevo i Narodnog odbora rejona grada Sarajeva, (GNOS/1945.);

154. Objava za putovanje za Begić Mustafu, internica iz Norveške. (GNOS/945; 10. IX 1945.);

155. Prijava ratne štete, podnosilac prijave Alkalaj Moise Isidor. (NOO II rejona/9059; 10. XII 1945.);

156. Spisak pristiglih kandidata za Učiteljski tečaj u Sarajevu. (ZV-352/946,947);

157. Spisak rukovodilaca analfabetskih tečajeva u Sarajevu, maj-juni 1947.godine. (GNOS /947; br. 6933/47; 1. VII 1947.);

158. Program proslave Nedjelje narodnog prosvjećivanja u gradu Sarajevu. 24.-30. X 1948. (GNOS/948; br. 7308/48; 20. X 1948.);

159. Rariteti Biblioteke Istorijskog ariiiva Sarajevo;

160. Sarajevo – Olimpijski grad (Zetra, Skenderija, Trebević, Jahorina, Bjelašnica, Igman). (ZP-D-1914; 1984.)


Plakati i fotografije izdvojeni su iz Zbirke plakata i Zbirke fotografija Istorijskog arhiva Sarajevo.

Comments are closed.