Građa

GAAD BIH (3) GRAĐA

Reference no. 404-463

404. ANČIĆ, dr MLADEN: Pet dokumenata za povijest istočno jadranskog zaleđa na početku XV stoljeća. – 1989, sv. 29, str. 159-168. Dokumenti su dati na latinskom.

405. DIZDAR, HAMID: Projekat Radivoja Dinulovića za osnivanje državnog pozorišta za BiH 1912.godine. – 1963, sv. 3, str. 357-363.

406. DIZDAR, HAMID: Popis hanova, karanlta i prosijaka u Sarajevu 1878. I 1879.godine. – 1961, sv. 1, str. 319-326. Objavljena 2 dokumenta iz Zbirke poklona i otkupa u Istorijskom arhivu Sarajeva.

407. ĐAKOVIĆ, dr LUKA: Bilješke uz “Dnevnik iz svjetskog rata” Istvana Brniana od 1.januara 1917,-1.januara 1919.godine. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 209-247. Original dnevnika nalazi se u Madžarskom državnom arhivu.

408. GUŠIĆ, SEJDALIJA: Riječnici u rukopisima na orijentalnim jezicima u Istorijskom arhivu Sarajevo. – 1987, 27 , str. 135-138.

409. HADŽIĆ, ŠABAN: Poziv Hadži Muje Mehovića upućen bosanskim muslimanima i hrišćanima. – 1961, sv. 1, str. 327-332.

410. HADŽIMURATOVIĆ, EMIRA: Tehnički odjeljak pri Sreskom načelstvu. Sarajevo. – 1994-95, sv. 33, str.

411. HAJDARHODŽIĆ, HAMDIJA: 20 izvještaja o stolačkim Rizvanbegovaćima (1811-1812). – 1974-1975, sv. 14-15, str. 253-277. Prevod i neki izvještaji su dati na talijanskom.

412. HAJDAROVIĆ, RAŠID: Jedan popis uhapšenih dužnika u Sarajevu iz godine 1843-1844. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 331-356. Objavljen defter koji se nalazi u Istorijskom arhivu Sarajevo.

413. HASANDEDIĆ, HIVZIJA: Tvrđave (kule) i bedem u starom Mostaru. – 1972-73, 12-13 , str. 267-274.

414. HAUPTMANNN, dr FEDRO: Memorandum šefa Finansijskog odijeljenja bosanskohercegovačke Zemaljske vlade Plenkera o finansijskoj problematici BiH u prvim godinama austrougarske okupacije. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 511-574. Na kraju je dat prolog na njemačkom.

415. HAUPTMANN, dr FEDRO: Bosanske finansije i Kallayeva industrijska politika. – 1972-73, 12-13 , str. 59-84.

416. HLATKY, dr LADISLAV: Nekoliko čeških izvora o formiranju Socijaldemokratske partije u BiH. (Sa češkog preveo: dr Bogdan L.Dabić). – 1988, sv. 28, str. 155-167. Dokumenti su dati na češkom.

417. ISOVIĆ, KASIM: Prilike u radničkom pokretu BiH 1919. I 1920.godine. – 1968-1969, sv. 8-9, str. 295-510.

418. ISOVIĆ, KASIM: Odjeci i uticaji Oktobarske revolucije na prilike u radničkom pokretu BiH (1917-1921). – 1967, sv. 7, str. 148-169. Neki prilozi su dati na njemačkom, a neki na srpskohrvatskom. Građa je Arhiva BiH i Arhiva Bosanske krajine.

419. JOVANOVIĆ, MOMIR: Nušić i sarajevsko pozorište (1925-1928). – 1980-81, 20-21, str. 223-242.

420. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Ukidanje funkcije civilnog adlatusa.(Diskusija i odluka zajedničke austrougarske vlade). – 1961, sv. 1, str. 333-338. Zapisnik sjednice Zajedničke vlade od 14.marta 1912.g. dat je na njemačkom. Original se nalazi i Hausu.

421. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Posredovanje Bilinskog kod Tise za rješavanje političke krize u Hrvatskoj. (Pismo dr Dušana Popovića dr-u Božidaru Ćeroviću). – 1961, sv. 1, str. 339-344. Komentat i obrada dokumenta koji se nalaze u Arhivu BiH.

422. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Dva priloga novijoj istoriji BiH (1. General Aufenberg o političkoj situaciji u BiH krajem 1909. i početkom 1910.godine; 2. Šek: Bosna i Hercegovina – ustavne prilike). – 1962, sv. 2, str. 293-307, 307-328. Izvještaji su pisani na njemačkom, a i naknadni tekst je takođe.

423. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Dr Dušan Popović i atentat na Škerleca. – 1962, sv. 2, str. 329-333.
Telegram je dat na njemačkom.

424. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Rad narodnog vijeća SHS BiH u novembru i decembru 1918.godine. – 1963, sv. 3, str. 147-328.

425. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Austrougarske centaralne vlasti i omladinski pokret u BiH neposredno poslije sarajevskog atentata. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 397-461. Zapisnici su dati na njemačkom.

426. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: BiH za vrijeme I svjetskog rata. (Držanje austrougarskih vlasti prema jugoslovenskom pitanju i stvaranju jugoslovenske države). – 1966,VI , str. 195-355. Uvod je dat na srpskohrvatskom, a ostali tekst je na njemačkom.

427. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Izvještaji dr Karla Pača o Mogorjelu. – 1967, sv. 7, str. 571-618. Izvještaji i prilozi su dati na njemačkom.

428. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Ispisi iz bečkih arhiva o predistoriji I svjetskog rata. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 465-537. Čitav tekst je dat na njemačkom.

429. KAPIDŽIĆ, dr HAMDIJA: Ispisi iz bećkih arhiva-prilozi političkoj istoriji BiH. – 1972-73, 12-13 , str. 275-310. Čitav tekst je njemačkom.

430. KARASEV, V.G. – KONDRAT’EVA, V.N.: Vaso Pelagić i banjalukskaja pravoslavnaja seminarija. – 1966, sv. 6, str. 357-368. Tekst je na ruskom, a kratak sadržaj na srpskohrvatskom.

431. KECMANOVIĆ, dr ILIJA: Iz Šantićeve prepiske. (Prilog izučavanju kulturnih veza Bosne sa Vojvodinom). – 1961, sv. 1, str. 299-309. Izdvojeno 14 pisama A. Šantića iz rukopisne zbirke Matice srpske.

432. KECMANOVIĆ, dr ILIJA: Dva pisma Petra Uzelca. (Prilog proučavanju istorije bosanskog ustanka). – 1961, sv. 1, str. 310-318. Objavljena pisma upućena Danilu Petranoviću, a nalaze se u privatnom vlasništvu.

433. KECMANOVIĆ, dr ILIJA: Jedna epizoda iz borbe BiH za crkveno-školsku autonomiju. – 1964-1965, sv. 4-5, str. 369-396. Objavljen je memorandum koji je napisan 1902.g. i to na njemačkom, a potpisali su ga Stevo Trifković, Mihailo Jovičić, Gligorije M. Jeftanović, Vojislav V. Šola. Memorandum se nalazi u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti.

434. KECMANOVIĆ, dr ILIJA: Izvještaji povjerenika o prilikama u Bosni od 1848-1854.godine. – 1962, sv. 2, str. 251-291. Manje poznate riječi i izrazi su dati. Objavljena pisma Hristifora Bogdanovića.

435. KOVAČEVIĆ, MATKO: Izvorna građa o Jevrejima u fondovima i zbirkama arhiva BiH. – 1992-1993, sv. 32, str. 53-62. Na kraju je dat kratak sadržaj.

436. KOVAČIĆ, dr SLAVKO: “Od Đakova do Beograda” (rukopis fra Antuna Kneževića). – 1978-1979, sv. 18-19 , str. 365-384. (ćir.) Objavljen dio rukopisa “Varica” koji se čuva u Arhivu Franjevačkog samostana u Jajcu. O putovanju A.Kneževića u Srbiju u svojstvu Strossmajerova izaslanika sa zadatkom da potakne srpske političare da pomognu Bosni u borbi protiv osmanlija.

437. KRALJEVIĆ, GOJKO: Fra Mate Krističević, kroničar 18. I 19. Vijek. – 1976-1977, sv. 16-17, str. 247-254. Odlomak iz djela Enchiridion (priručnik za franjevce) koje se čuva u Arhivu Franjevačkog samostana u Fojnici.

438. KRIZMAN, dr BOGDAN: Diplomatska prepiska predstavnika Kraljevine SHS na Pariškoj mirovnoj konferenciji (15.I 1919. – 20.VI 1919.). – 1962, sv. 2, str. 335-392. Neke prepiske su date na francuskom, a neke na njemačkom.

439. KRUŠEVAC, TODOR: Preuzimanje časopisa “Pregled” 1928.godine. – 1972-73, 12-13 , str. 259-266.

440. KRUŠEVAC, TODOR: Razvojni put trgovine građe Sarajeva u periodu između dva rata (1918-1941). – 1972-73, 12-13 , str. 121-200.

441. LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Izvještaj kustosa dr Mihovila Mandića o rezultatima naučnih ekskurzija u travničkoj okolini. – 1991, sv. 31, str. 217-221. (ćir.)

442. LOVRENOVIĆ-ZEBA, KRUNOSLAVA: Kratak istorijat Hrvatskog kulturnog i prosvjetnog društva NAPREDAK i osnivanje podružnica NAPRETKA u Zagrebu. – 1994-95, sv. 33, str.

443. MADACKI, SAŠA: Molba za osnivanje Narodnog pozorišta u Sarajevu 1919.godine. – 1994-95, sv. 33, str.

444. MADŽAR, dr BOŽO: Izvještaj Vladinog komesara za glavni grad BiH Sarajevo o političkoj i privrednoj situaciji u Sarajevu od sarajevskog atentata do kraja januara 1915.godine. – 1986, sv. 26, str. 205-242. Tekst je dat na njemačkom.

445. MADŽAR, dr BOŽO: Osnivanje i prva pravila skijaškog kluba u Sarajevu 1928.g. – 1985, sv. 25, str. 257-262.

446. MADŽAR, dr BOŽO: Dvije predstavke mostarskih Srba caru Franji Josipu protiv okupacione uprave iz 1880.g. – 1983-1984, sv. 23-24, str. 231-245. (ćir.) Objavljen dokumenat koji se odnosi na borbu Srba za crkveno-školsku samoupravu.

447. MADŽAR, dr BOŽO: Djelatnost komunističkih poslanika u BiH od Obznane do Zakona o zaštit države. – 1978-1979, sv. 18-19, str. 241-285. (ćir.)

448. MADŽAR, dr BOŽO: Izvještaji austrougarskog generalnog konzula Vasića upućen ministru vanjskih poslova grofu Andrašiju u Beć od septembra 1875. do juna 1876.godine. – 1974-1975, sv. 14-15, str. 238-298. Objavljeni dokumenti iz Državno arhiva u Beću o Bosansko-hercegovačkom ustanku. Uvod je dat na srpskohrvatskom, a izvještaji na njemačkom.

449. MADŽAR, dr BOŽO: Dlelovanje Trgovačke i obrtničke komore za BiH od osnivanja 1909. Do kraja austrougarske uprave. – 1972-72, 12-13 , str. 201-238.

450. MARKOVIĆ, STIPO: Uspomene don Stjepana Krešića iz bosanskog ustanka 1875-1878.g. – 1970-1971, sv. 10-11, str. 411- 464.

451. PETROVIĆ, dr RADOSLAV: Pogled na Bosnu (1864.g.) i Hercegovinu (1868.g) sedamdesetih godina XIX.vijeka. – 1978-1979, sv. 18-19 , str.287-365. (ćir.) Objavljena dva izvještaj konzula Kraljevine Italije u Sarajevu Ćezare Duranda (Cezare Durando). Izvještaji su dat na talijanskom.

452. PETROVIĆ, dr RADOSLAV: Zabilješke dr Pere Čingrije o Hercegovačkom ustanku (1875-1878). – 1964-65, str. 357-367.

453. RADMANOVIĆ, NEBOJŠA: Zapisnik godišnje Skupštine kluba akademičara Banja Luka (KAB-a) održane 8.IX 1935.g. – 1982, sv. 22, str. 231-250. Zapisnik je objavljen u cijelosti.

454. RADMANOVIĆ, NEBOJŠA: Banjalučki okrug 1920.g. (Izvještaj načelnika okruga banjalučkog od 25.juna 1925.godine). – 1980-1981, sv. 20-21, str. 193-221. Objavljen izvještaj Jovan M. Todorovića.

455. SARIĆ, SAMIJA: Zapisnik ureda za izbjeglice Velike župe Vehbosna u Sarajevu od 1.ožujka 1942.g. – 1992-1993, sv. 32, str. 63-71.

456. SARIĆ, SAMIJA: Građa o štrajkovima iz fonda Oblasne inspekcije rada u Sarajevu 1919-1929.g. – 1980-1981, sv. 20-21, str.163-191.

457. SARIĆ, SAMIJA: Prilog izučavanju istorije Narodnog pozorišta u Sarajevu. – 1994-95, sv. 33, str.

458. ŠAMIĆ, dr MIDHAT: Opis putovanja Pjera Leskalopjea kroz naše zemlje 1574.g. – 1963, sv. 3, str. 329-355.
Prevod i kratak sadržaj su dati na francuskom.

459. ŠLJIVO, dr GALIB: Djelimičan popis bosanskih iseljenika u toku trajanja krimskog rata. – 1990, sv. 30, str. 117-178. Date su tabele.

460. ŠUNJIĆ, dr MARKO: Trojanski izvještaji o turskom osvajanju Bosne (1463). – 1989, sv. 29, str. 139-157. Izvještaji su dati na talijanskom.

461. VRŽINA, DUŠAN: Prva pravila dobrovoljnog vatrogasnog društva u Banjaluci 1883.g. – 1985, sv. 25, str. 263-270.

462. VRŽINA, DUŠAN: Građa o prvomajskim proslavama u okrugu banjalučkom 1919.i 1920.godine. – 1982, sv. 22, str. 209-229.

463. ZAHIROVIĆ, mr ŠABAN: Riječnici u rukopisima orijentalnih zbirki u Mostaru standardni tip. – 1987, 27 , str. 121-133. Na kraju je data literatura koja je korištena.

Comments are closed.