Obavijest o polaganju arhivističkog ispita

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA
HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO
S A R A J E V O

Komisija za polaganje arhivističkog ispita
i sticanja osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti

Obavijest o polaganju arhivističkog ispita

Na osnovu Uredbe o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 17/11), obavještavamo vas da će arhivistički ispit biti održan u četvrtak, 20. decembra/prosinca 2018. godine, u 16:15 sati, u Historijskom arhivu Sarajevo, ul. Alipašina 19., Sarajevo.

Zainteresovani kandidati koji pristupaju polaganju arhivističkog ispita u ovom roku obavezni su podnijeti prijavu za polaganje arhivističkog ispita najkasnije do petka, 7. decembra/prosinca 2018. godine.

Za oslobađanje od obaveze polaganja pojedinih predmeta arhivističkog ispita kandidati su dužni podnijeti pismeni zahtjev i priložiti dokaz (potvrdu, uvjerenje) o položenom ispitu. Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokol Arhiva sa naznakom “Za polaganje arhivističkog ispita, Komisija za polaganje arhivističkog ispita i sticanja osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti“.

Troškove polaganja arhivističkog ispita uplatiti na račun Historijskog arhiva Sarajevo.

Uz prijavu za polaganje ispita obavezno se prilaže sljedeće:

  • diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi/fakultetu ili stručnom zvanju (orginal ili ovjerena kopija);
  • uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu/radni staž, odnosno o radu u struci ustanove u kojoj je kandidat završio pripravnički staž i stekao radno iskustvo, sa navedenim osnovnim podacima o poslovima koje je obavljao;
  • mišljenje neposrednog rukovodioca kandidata o njegovom radu u toku stručne obuke;
  • potvrda o uplati troškova polaganja arhivističkog ispita (dostaviti najkasnije do dana polaganja arhivističkog ispita).

Popunjenu Prijavu za polaganje arhivističkog ispita možete poslati na email adresu: has@arhivsa.ba. Kandidati su dužni da popunjenu Prijavu lično dostave i na protokol Arhiva.

Predsjednik Komisije
dr Andrej Rodinis
arhivski savjetnik

Dokumenti vezani uz prijavu:

Comments are closed.