Obavijest o polaganju stručnog / arhivističkog ispita

 

Obavještavaju se zainteresovani da će se polaganje stručnog/arhivističkog ispita održati u petak, 14. juna 2024. godineu 16:15 sati, u Historijskom arhivu Sarajevo, ul. Alipašina 19., Sarajevo.

Zainteresovani kandidati koji pristupaju polaganju stručnog/arhivističkog ispita u ovom roku obavezni su podnijeti prijavu za polaganje najkasnije do 7. juna 2024. godine.

***

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokol Arhiva sa naznakom “Za polaganje stručnog/arhivističkog ispita, Komisija za polaganje arhivističkog ispita i sticanja osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti“.

Troškove polaganja stručnog/arhivističkog ispita uplatiti na račun Historijskog arhiva Sarajevo.

Uz prijavu za polaganje ispita obavezno se prilaže sljedeće:

1) Ako se polaže ispit stručne osposobljenosti (prema Pravilniku o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca, Sl. novine KS broj 40/18) prilaže se slijedeće:

  • prijava za polaganje stručnog ispita (uz narudžbenicu ukoliko ispit za kandidata plaća poslodavac, a ukoliko plaća samostalno, onda prijavu bez narudžbenice);
  • diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi/fakultetu ili stručnom zvanju (orginal ili ovjerena kopija);
  • uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu/radni staž, odnosno o radu u struci ustanove u kojoj je kandidat završio pripravnički staž, odnosno radio u struci, sa navedenim osnovnim podacima o poslovima koje je obavljao;
  • potvrda o uplati troškova polaganja arhivističkog ispita (dostaviti najkasnije do dana polaganja stručnog ispita).

Program ispita i literatura: 

http://www.arhivsa.ba/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAM-ISPITA-ZA-PROVJERU-STRUČNE-OSPOSOBLJENOSTI-RADNIKA-U-REGISTRATURAMA.pdf

-Priručnik za polaganje stručnog arhivističkog ispita (II dopunjeno izdanje), Sarajevo 2007. dostupan na linku: https://drive.google.com/file/d/1yc0Rhjd_eK4BzrfEYFG040KYVJyYxigD/view

-Arhivski, pravni propisi u Kantonu Sarajevo, link: http://www.arhivsa.ba/wordpress/?page_id=313

 

2) Ako se polaže arhivistički ispit (prema Uredbi o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti, Sl. Novine KS broj 40/18):

  • prijava za polaganje arhivističkog ispita (uz narudžbenicu ukoliko ispit za kandidata plaća poslodavac, a ukoliko plaća samostalno, onda prijavu bez narudžbenice);
  • diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi/fakultetu ili stručnom zvanju (orginal ili ovjerena kopija);
  • uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu/radni staž, odnosno o radu u struci ustanove u kojoj je kandidat završio pripravnički staž, odnosno stekao radno iskustvo, sa navedenim osnovnim podacima o poslovima koje je obavljao;
  • mišljenje neposrednog rukovodioca kandidata o njegovom radu u toku stručne obuke;
  • potvrda o uplati troškova polaganja arhivističkog ispita (dostaviti najkasnije do dana polaganja ispita).

 

Za oslobađanje od obaveze polaganja pojedinih predmeta arhivističkog ispita kandidati su dužni podnijeti pismeni zahtjev i priložiti dokaz (potvrdu, uvjerenje) o položenom ispitu.

Popunjenu Prijavu za polaganje stručnog/arhivističkog ispita, uz potrebnu skeniranu dokumentaciju možete poslati na email adresu: has@arhivsa.ba. Kandidati su dužni da popunjenu Prijavu lično dostave i na protokol Arhiva.

 

                                                                                   Predsjednik Komisije

                                                                                                                                             Admir Nezirović

                                                                                               

 

Dokumenti vezani uz prijavu:

Comments are closed.