Zakon o izmjenama i dopunama zakona o arhivskoj djelatnosti

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od 27. januara 2005. godine, donijela je

ZAKON* O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI

Član 1.

U članu 1. Zakona o arhivskoj djelatnosti («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 2/00, iza riječi: «stručna» dodaju se riječi: «i naučna».

Član 2.

U članu 6. dodaje se stav 3. koji glasi:

«Tijelo koje donosi odluku o podjeli i spajanju registraturne i arhivske građe dužno je utvrditi stvaraoca i imaoca spojene ili odvojene registraturne i arhivske građe».

Član 3.

U članu 7. dodaje se stav 4. koji glasi:

«Arhivska građa nastala na području Kantona Sarajevo radom građansko-pravnih i fizičkih lica u vršenju povjerenih javnih ovlaštenja vlasništvo je Kantona Sarajevo».

Član 4.

U članu 9. stav 1. iza alineje 4. dodaju se alineje 5. i 6. koje glase:

  • “vode arhivsku knjigu i njen prepis dostavljaju Arhivu Kantona odnosno arhivima”;
  • “omogućavaju Arhivu provjeru čuvanja i sređenosti registraturne građe”, a dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 7. i 8.

Član 5.

U članu 11. dodaje se stav 4. koji glasi:

«privredno društvo iz stava 1. ovog člana ne smije preuzeti registraturnu građu radi uništenja ili preprodaje, bez rješenja Arhiva Kantona o datoj saglasnosti iz stava 2. ovog člana».

Član 6.

Član 12. mijenja se i glasi:

«Vođenje arhivske knjige, čuvanje registraturnog materijala i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaja arhivske građe između organa uprave i službi za upravu i nadležnog arhiva uređeni su Uredbom o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 22/03) i odredbama ovog zakona.

Vođenje arhivske knjige, čuvanje registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaja arhivske građe između drugih pravnih osoba i nadležnog arhiva uređeni su Uredbom o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 12/03) i odredbama ovog zakona».

Član 7.

U članu 13. stav 1. alineja 1. ispred riječi: «čuvaju», dodaju se riječi: «sređuju i», a u alineji 3. riječi: «u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti», brišu se.

U članu 13. stav 1. dodaju se nove alineje 2. i 3. koje glase:

  • prijavljuju arhivsku građu Arhivu Kantona,
  • omogućavaju korištenje arhivske građe u smislu odredaba ovog zakona, prema uslovima koji su zajednički utvrđeni između stvaralaca i imalaca i Arhiva Kantona», a dosadašnje alineje 2. 3. i 4. postaju alineje 4. 5. i 6.

Član 8.

U članu 16. dodaje se stav 3. koji glasi:

«Arhiv može preuzeti građu i ako nisu zadovoljeni uslovi iz prethodnog stava, ako je to nužno radi zaštite i spašavanja građe od oštećenja i uništenja».

Član 9.

Iza člana 16. dodaje se novi član 16.a) koji glasi:

«Član 16.a)

Troškove predaje izdvojene arhivske građe snosi predavalac arhivske građe».

Član 10.

U članu 21. stav 2. na kraju stava dodaje se zarez i riječi: «ali ne duže od 50 godina od dana nastanka arhivske građe».

U stavu 3. istog člana na kraju stava dodaju se riječi: «u skladu sa ovim zakonom».

Član 11.

Iza člana 25. dodaje se novi član 25 a) koji glasi:

«Član 25. a)

Na stvaraoca i imaoca privatne arhivske građe primjenjuju se odredbe ovog zakona o korištenju arhivske građe u vlasništvu kantona, grada i općina. Privatna arhivska građa koja pohranom, darovanjem ili kupnjom postane posjed ovlaštenog arhiva pristupačna je za korištenje pod uslovima i na način koji vrijedi za javnu arhivsku građu, ako zapisnikom o primopredaji ili ugovorom nije drugačije određeno.»

Član 12.

U članu 34. stav 1. alineja 10. mijenja se i glasi:

«na zahtjev zainteresovanih pravnih i fizičkih lica izdaju uvjerenja, potvrde, ovjerene prepise, fotokopije i druge zvanične isprave o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuvaju u skladu sa zakonom kojim je uređen upravni postupak».

Iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Cjenovnik usluga i ostale vrste isprava pored isprava iz alineje 10. iz stava 1. ovog člana svojom odlukom utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog direktora Arhiva Kantona.»

Član 13.

U članu 36. stav 1. alineja 1. zamjenjuje se novim alinejama 1. i 2. koje glase:

  • «vrši stručni nadzor nad radom arhiva,
  • vrši stručno obrazovanje, usavršavanje zaposlenika arhivske službe i stručno osposobljavanje stvaralaca i imalaca registraturne arhivske građe», a dosadašnje alineje 2. – 7. postaju alineje 3. – 8.

Član 14.

Član 38. mijenja se i glasi:

«Član 38.

Na arhivskim poslovima u Arhivu Kantona i drugim arhivima osnovanim u skladu sa ovim zakonom, može raditi zaposlenik koji ima odgovarajući stepen i vrstu školske spreme, stručni arhivistički ispit i radni staž utvrđen pravilnikom arhiva kojim se uređuje unutrašnja organizacija arhiva u skladu sa radnim zakonodavstvom.

Zaposlenici visoke, više i srednje školske spreme koji rade na arhivskim poslovima osnovne djelatnosti u Arhivu Kantona i drugim arhivima osnovanim u skladu sa ovim zakonom, polažu stručni arhivistički ispit pred komisijom koju imenuje ministar radi sticanja jednog od stručnih zvanja i to:

  • arhivist, viši arhivist i arhivski savjetnik za zaposlenike visoke stručne spreme;
  • viši arhivski tehničar i arhivski tehničar I vrste za zaposlenike više školske spreme;
  • arhivski tehničar II vrste i arhivski manipulant za zaposlenike srednje školske spreme.

Vlada Kantona propisuje uslove i način polaganja arhivističkog ispita i utvrđuje program polaganja arhivističkog ispita iz prethodnog stava ovog člana».

Član 15.

U cijelom tekstu Zakona, riječi: «…registraturski materijal i arhivska građa…» zamijenjuju se riječima: «registraturna i arhivska građa…», zatim riječi: «registraturski materijal…» odnosno riječ «… materijal…», zamjenjuju se riječima: «… registraturna građa…», odnosno «… građa…» u odgovarajućim padežima, a isto tako u cijelom tekstu Zakona iza riječi: «… imaoci …», dodaju se riječi: «… i stvaraoci…» u jednini ili množini kao i u odgovarajućim padežima».

Član 16.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o arhivskoj djelatnosti.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».


 

Broj: 01-02-1353/05

Sarajevo, 27. januara 2005. godine

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Miro Lazović, s.r.


* Sl. novine Kantona Sarajevo, broj 3/05

Comments are closed.