Zakon o arhivskoj djelatnosti

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 18. februara 2000. godine donijela

ZAKON O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI *

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom određuje se prikupljanje, evidentiranje, preuzimanje, sređivanje, stručna obrada, istraživanje, čuvanje, zaštita registraturskog materijala i arhivske građe, objavljivanje i davanje na korišćenje arhivske građe iz djelokruga organa vlasti i drugih institucija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) i općina sa teritorije Kantona (u daljem tekstu: općina), udruženje građana i drugih pravnih i fizičkih lica utvrđenih ovim zakonom, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje arhivske građe.

Član 2.

Registraturski materijal je izvorni i reprodukovani (pisani, crtani, štampani, fotografisani, filmovani, fonografisani ili na drugi način zabilježen) dokumentarni materijal, koji je nastao u radu Skupštine Kantona (u daljem tekstu Skupšina), predsjednika i potpredsjednika Kantona (u daljem tekstu: predsjednik i potpredsjednik), Vlade Kantona (u daljem tekstu: Vlada), kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih ustanova, odnosno drugih kantonalnih institucija, gradskog i općinskog vijeća, gradonačelnika i općinskih načelnika, gradskih i općinskih službi za upravu i drugih gradskih i općinskih institucija, kao i udruženja građana i drugih pravnih i fizičkih lica koja su organizovana na nivou Kantona, Grada i općine (u daljem tekstu: imaoci registraturskog materijala), dok se iz njega ne odabere arhivska građa.

Član 3.

Arhivska građa je izvorni i reprodukovani (pisani, crtani, štampani, fotografisani, filmovani, fonografisani ili na drugi način zabilježen) dokumentarni materijal od značaja za kulturu, nauku, obrazovanje i druge društvene potrebe, koji je nastao u radu imaoca registraturskog materijala.

Član 4.

Arhivska građa je dobro kulturne baštine i uživa posebnu zaštitu pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i zakonom kojim se reguliše zaštita kulturne baštine. Posebnu zaštitu uživa i registraturski materijal iz kojeg se odabire arhivska građa pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom. Arhivska građa dostupna je javnosti pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Član 5.

Arhivska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

Član 6.

Registraturski materijal i arhivska građa nastala u radu imaoca arhivske građe čini cjelinu i ne može se dijeliti. Izuzetno, registraturski materijal i arhivska građa može se spajati ili dijeliti u slučaju statusnih promjena imaoca registraturske građe.

Član 7.

Registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu kantonalnih organa, organizacija i zajednica vlasništvo su Kantona, a registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu gradskih ili općinskih organa, službi, organizacija i zajednica vlasništvo je Grada, odnosno općine. Registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu građansko-pravnih ili fizičkih lica su vlasništvo tih lica. Registraturski materijal i arhivska građa iz st. 1. i 2. ovog člana zaštićeni su bez obzira na oblik vlasništva ili posjeda, na način utvrđen ovim zakonom.

II – ZAŠTITA REGISTRATURSKOG MATERIJALA I ARHIVSKE GRAĐE

Član 8.

Imaoci registarturskog materijala dužni su da čuvaju taj materijal od oštećenja, uništenja i nestajanja, sve dok se iz njega ne odabere arhivska građa.

Član 9.

Imaoci registraturskog materijala:

 • vode evidenciju, sređuju i čuvaju registraturski materijal u skladu sa ovim zakonom i svojim opštim aktom;
 • utvrđuju listu kategorije registraturskog materijala sa rokovima čuvanja na koju daje saglasnost Arhiv Kantona;
 • vrše godišnje odabiranje arhivske građe;
 • planiraju i provode mjere zaštite registraturskog materijala u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti;
 • dostavljaju Arhivu Kantona, odnosno arhivu potrebne podatke za evidenciju koju arhiv vodi;
 • obezbjeđuju odgovarajuće prostorije, opremu i kadar za čuvanje i zaštitu registraturskog materijala.

Član 10.

U slučaju da imalac registraturskog materijala iz člana 9. ovog zakona bude ukinut ili prestane sa radom, organ koji je donio akt o ukidanju, odnosno o prestanku rada dužan je da registraturski materijal preda Arhivu Kantona u sređenom stanju. Predaja registraturskog materijala, u smislu prethodnog stava, vrši se u roku od 60 dana nakon ukidanja ili prestanka sa radom imaoca registraturskog materijala.

Član 11.

Imalac registraturskog materijala, nakon odabiranja arhivske građe, može preostali registraturski materijal da uništi ili proda privrednom društvu koje se bavi otkupom i prometom otpadnih materijala. Uništenje i prodaja registraturskog materijala, u smislu prethodnog stava, kao i preuzimanje tog materijala vrši se uz saglasnost Arhiva Kantona. Arhiv Kantona daje saglasnost iz prethodnog stava, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 12.

Arhivska knjiga, čuvanje registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaja arhivske građe između organa uprave i službi za upravu i nadležnog arhiva utvrđeni sa Uputstvom o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe između organa uprave i službi za upravu i nadležnog arhiva («Službene novine Federacije BiH», broj 26/98).

Član 13.

Imaoci registraturskog materijala nakon izdvajanja arhivske građe:

 • čuvaju i održavaju arhivsku građu u bezbjednom stanju;
 • omogućavaju Arhivu Kantona, odnosno arhivu pregled i arhivske građe, preduzimanje mjera zaštite, stručnu obradu i kopiranje ove građe;
 • planiraju i provode mjere zaštite arhivske građe u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti;
 • dostavljaju Arhivu Kantona, odnosno arhivu potrebne podatke za evidenciju koju vodi arhiv.

Član 14.

Arhivska građa evidentira se po jednistvenoj metodologiji u skladu sa uputstvom iz člana 12. ovog zakona.

Član 15.

Arhivska građa prikuplja se preuzimanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještajem.

Član 16.

Preuzimanje arhivske građe vrši se primopredajom između imaoca arhivske građe i Arhiva Kantona, odnosno arhiva. Arhivska građa predaje se popisana i u sređenom stanju, sa pismenim mišljenjem njenog imaoca o načinu i uslovima korišćenja te građe.

Član 17.

Imaoci registraturskog materijala u okviru poslova iz člana 9. ovog zakona dužni su da registraturski materijal i arhivsku građu, koji su nastali do 15. maja 1945. godine i u periodu od 06.04.1992. godine do 22.12.1995. godine predaju Arhivu Kantona.

Član 18.

Arhivska građa u vlasništvu Kantona, Grada ili opštine koja se nalazi kod imaoca registraturskog materijala predaje se Arhivu Kantona, odnosno arhivu najkasnije po isteku 20 godina od njenog nastanka. Izuzetno, imalac arhivske građe iz prethodnog stava i Arhiv Kantona, odnosno arhiv, sporazumno mogu odrediti i drugi rok predaje, uz saglasnost Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 19.

Arhivsku građu u državnoj svojini koja se nalazi kod građansko-pravnog lica ili fizičkog lica, to lice, dužno je predati Arhivu Kantona.

Član 20.

Arhivska građa stručno se obrađuje primjenom jedinstvenog načina obrade u skladu sa Uputstvom iz člana 12. ovog zakona.

Član 21.

Registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu organa odbrane, unutrašnjih poslova i političkih organizacija čuvaju se kod tih organa do roka koji oni odrede. Opštim aktom tih organa određuju se uslovi i način korišćenja arhivske građe. Registraturski materijal i arhivska građa, koji su nastali u radu kantonalnih organa, organizacija i zajednica, a odnose se na poslove odbrane, čuvaju se kod tih organa, organizacija i zajednica. Organi, organizacije i zajednice iz prethodnog stava opštim aktom određuju uslove i način čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe, kao i način korišćenja arhivske građe.

Član 22.

Arhivska građa može se koristiti za naučne, kulturne i druge društvene potrebe u rokovima koje ugovorom utvrde Arhiv Kantona, odnosno arhiv i imaoci registraturskog materijala iz koga je izdvojena arhivska građa, s tim da rokovi ne mogu biti duži od 30 godina od dana nastanka arhivske građe. Izuzetno Vlada Kantona može odrediti rokove duže od rokova iz prethodnog stava za korištenje pojedine arhivske građe, s tim da ti rokovi ne mogu biti duži od 50 godina od dana nastanka arhivske građe. Uslove pod kojim se arhivska građa može koristiti i način korišćenja utvrđuje Arhiv Kantona, odnosno arhivi. Arhiv Kantona, odnosno arhivi dužni su da korisnicima arhivske građe učine dostupnim uslove i način korišćenja te građe.

Član 23.

Arhivska građa od trajne vrijednosti ne smije se uništiti i ako je kopirana. Arhivska građa snimljena u arhivima na području Bosne i Hercegovine i u stranim arhivima, a odnosi se na područje Kantona, čuva se po pravilu Arhiva Kantona.

Član 24.

Drugo pravno i fizičko lice iz člana 2. ovog zakona dužno je da arhivsku građu prijavi Arhivu Kantona i dostavi mu potrebne podatke za evidenciju. Za potrebe naučne i stručne obrade Arhiv Kantona može građu iz prethodnog stava snimati i preduzimati druge mjere zaštite.

Član 25.

Drugo pravno i fizičko lice ima pravo da proda arhivsku građu koja je u privatnom vlasništvu. Pravo preče kupovine arhivske građe ima Arhiv Kantona. Arhivsku građu u privatnom vlasništvu drugo pravno i fizičko lice ne može prodati, niti na drugi način ustupiti stranom državljaninu.

Član 26.

Imalac arhivske građe iz prethodnog člana koji namjerava tu građu da proda, dužan je da je ponudi Arhivu Kantona i da ga obavijesti o uslovima prodaje. Arhiv Kantona je dužan da u roku od 60 dana obavijesti imaoca arhivske građe da li prihvata ponudu. Ako u ovom roku imalac arhivske građe ne bude obaviješten smatraće se da ponuda nije prihvaćena. Radnici arhiva ne mogu za sebe niti za druga lica pribavljati arhivsku građu.

Član 27.

Arhivska građa može se uz odobrenje Arhiva Kantona, privremeno iznostiti u inostranstvo u svrhu izlaganja, ekspertize i slično. Kada se radi o arhivskoj građi od posebnog značaja za Kanton, za njeno privremeno iznošenje neophodno je odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo). U odobrenju iz stava 1. ovog člana određuju se uslovi čuvanja i rok u kome se arhivska građa mora vratiti u zemlju. O iznošenju arhivske građe, Arhiv Kantona i arhivi obavještavaju Arhiv Bosne i Hercegovine.

Član 28.

Arhivi mogu međusobno vršiti razmjenu arhivske građe u svrhu popunjavanja svojih fondova i zbirki. Razmjena originalne arhivske građe sa drugim kantonima, entitetom i inostranstvom može se vršiti samo uz odobrenje Ministarstva. O izvršenoj razmjeni arhivske građe obavještavaju se Arhiv Federacije BiH i Arhiv Bosne i Hercegovine.

III – ARHIV KANTONA I ARHIVI

Član 29.

Arhivsku djelatnost obavlja Istorijski arhiv Sarajevo (u daljem tekstu: Arhiv Kantona). Za vršenje arhivske djelatnosti Grad i opština sa teritorije Kantona mogu osnovati arhiv Grada, odnosno opštine (u daljem tekstu: arhiv).

Član 30.

Radi unapređivanja arhivske djelatnosti Arhiv Kantona obavlja i matične poslove arhivske djelatnosti za teritoriju Kantona. U vršenju matičnih poslova arhiva iz člana 36. ovog zakona, Arhiv Kantona obavezan je da sarađuje sa Arhivom Bosne i Hercegovine i drugim arhivima na području Bosne i Hercegovine, a naročito da dostavlja potrebne podatke za vođenje evidencija po jedinstvenoj metodologiji, u skladu sa Uputstvom iz člana 12. ovog zakona.

Član 31.

Prije donošenja akta o osnivanju arhiva, osnivač je dužan da izradi elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja arhiva. Prije usvajanja elaborata iz prethodnog stava, osnivač pribavlja mišljenje Arhiva Kantona i Gradske ili općinske službe nadležne za društvene djelatnosti na čijem području će arhiv djelovati o opravdanosti osnivanja arhiva.

Član 32.

Arhiv se može osnovati i početi sa radom, odnosno obavljati arhivsku djelatnost kao javna ustanova ako su, pored opštih uslova za osnivanje ustanove, ispunjeni i posebni uslovi i to:

 • obezbijeđene prostorije i oprema za smještaj i obradu arhivske građe;
 • obezbijeđen potreban broj radnika za obavljanje stručnih poslova u arhivu;
 • obezbijeđeni tehničko-zaštitni uslovi za čuvanje arhivske građe.

Uslove iz prethodnog stava propisuje ministar nadležan za kulturu (u daljem tekstu: ministar), po potrebno pribavljenom mišljenju Arhiva Kantona.

Član 33.

Arhiv može početi sa radom odnosno obavljati arhivsku djelatnost kada Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni uslovi iz prethodnog člana. Zahtjev za utvrđivanje postojanja uslova za početak rada arhiva podnosi osnivač na čijem će području biti sjedište arhiva.

Član 34.

Arhivi obavljaju sljedeće poslove:

 • vrše stručni nadzor nad čuvanjem i zaštitom registraturskog materijala i arhivske građe;
 • nalažu imaocu registraturskog materijala, odnosno imaocu arhivske građe da u određenom roku preduzme mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i oštećenja na registraturskom materijalu i arhivskoj građi;
 • vrše stručni nadzor nad odabiranjem arhivske građe iz registraturskog materijala;
 • vode evidenciju o imaocima registraturskog materijala i imaocima arhivske građe, kao i o registraturskom materijalu i arhivskoj građi;
 • pružaju stručnu pomoć imaocima registraturskog materijala i imaocima arhivske građe;
 • vode knjige ulaznog inventara i inventara za pojedine fondove i zbirke;
 • preduzimaju tehničke i tehnološke mjere zaštite arhivske građe (kopiranje, konzervaciju, restauraciju i slično);
 • vrše istraživanje u svrhu kompletiranja arhivske građe;
 • izrađuju naučno-informativna sredstva o arhivskoj građi;
 • na zahtjev kantonalnih organa, organizacija i zajednica i drugih pravnih i fizičkih lica izdaju uvjerenja i druge isprave o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuvaju u skladu sa zakonom kojim je uređen pravni postupak;
 • objavljuju arhivsku građu, izdaju publikacije i stručne časopise o toj građi;
 • organizuju predavanja, izložbe, simpozije i druge oblike kulturno-obrazovne i naučno-istraživačke djelatnosti;
 • vrše stručno osposobljavanje imalaca registraturskog materijala i arhivske građe;
 • vrše i druge poslove utvrđene pravilima arhiva.

Član 35.

Arhivi se mogu baviti naučno-istraživačkim radom u skladu sa ovim zakonom i propisima o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Član 36.

Arhiv Kantona obavlja matične poslove arhivske djelatnosti za teritoriju Kantona i to:

 • vrši stručni nadzor nad radom arhiva i radi na obrazovanju i usavršavanju radnika koji obavljaju stručne poslove u arhivima;
 • prati i proučava stanje u arhivskoj djelatnosti, priprema informativno-analitičke materijale i predlaže mjere za dalji razvoj i unapređivanje djelatnosti; bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti arhivske djelatnosti i objavljuje rezultate tog rada;
 • organizuje i koordinira razmjenu iskustva i saradnju između arhiva, na teritoriji Bosne i Hercegovine i međunarodnu saradnju; vodi evidenciju o arhivima;
 • izrađuje metodska uputstva i normative za stručne poslove arhiva;
 • mikrofilmuje arhivsku građu od posebnog značaja za Kanton radi njene zaštite u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti.

Član 37.

Poslovi arhivske djelatnosti od posebnog značaja za Kanton koje obavlja Arhiv Kantona su poslovi iz člana 34. alineja 1. do 10. i člana 36. ovog zakona.

Član 38.

Stručne poslove u Arhivu Kantona, odnosno arhivima obavljaju: arhivski manipulanti, arhivski tehničari prve i druge vrste, arhivisti, viši arhivisti i arhivski savjetnici.

Član 39.

Osnivač može ukinuti arhiv ako ne izvršava poslove radi kojih je osnovan ili ako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Član 40.

Kada Ministarstvo utvrdi da arhiv ne ispunjava uslove za rad koji su propisani, odrediće rok u kojem je osnivač dužan otkloniti utvrđene nedostatke. Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, predložiće se osnivaču ukidanje arhiva. Akt o ukidanju arhiva donosi osnivač uz prethodno pribavljeno mišljenje organa upravljanja arhiva.

Član 41.

Organ koji donosi akt o ukidanju arhiva dužan je preduzeti sve potrebne mjere za zaštitu registraturskog materijala i arhivske građe tog arhiva.

Član 42.

Na odredbe pravila arhiva, koje se odnose na ostvarivanje posebnog interesa Grada, odnosno opštine, na unutrašnju organizaciju, kao i na uslove i postupak imenovanja i razriješenja direktora saglasnost daje Gradsko, odnosno Opštinsko vijeće. Na odredbe pravila Arhiva Kantona iz prethodnog stava saglasnost daje Vlada.

Član 43.

Arhivska djelatnost finansira se u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad ustanova.

IV – NADZOR

Član 44.

Nadzor nad zakonitošću rada arhiva vrši Ministarstvo. Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo.

V – POSLOVI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA I OPŠTINA

Član 45.

Grad i opštine sa područja Kantona na svom području pored poslova iz samoupravnog djelokruga utvrđenih u čl. 9. i 13. ovog zakona:

 • prate i razmatraju rad arhiva i utvrđuju smjernice za njihov rad;
 • daju saglasnost na planove rada i programe razvoja arhiva;
 • daju saglasnost arhiva za razmjenu arhivske građe;
 • odlučuju o publikovanju arhivske građe;
 • daju saglasnost upravnom odboru za imenovanje i razrješenje direktora arhiva čiji su osnivač;
 • daju saglasnost strancima da mogu istraživati u arhivu.
VI – KAZNENE ODREDBE

Član 46.

Novčaom kaznom od 500 do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj Arhiv Kantona, odnosno arhiv ako:

 • ne učini dostupnim korisnicima arhivske građe uslove i način korišćenja te građe (član 22. stav 4.);
 • bez prethodne saglasnosti Ministarstva iznese u inostranstvo arhivsku građu od posebnog interesa za Kanton Sarajevo (član 27. stav 2.);
 • vrši razmjenu originalne arhivske građe sa drugim kantonima, entitetom i inostranstvom bez odobravanja Ministarstva (član 28. stav 2.);
 • otpočne rad odnosno obavlja arhivsku djelatnost, a da Ministarstvo nije utvrdilo da su ispunjeni uslovi za početak rada arhiva, odnosno za vršenje arhivske djelatnosti (član 32. stav 1.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u arhivu, odnosno u Arhivu Kantona novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

Član 47.

Novčanom kaznom od 450 do 4.500 KM kaznit će se za prekršaj imalac registraturskog materijala ako:

 • ne vodi evidenciju registraturskog materijala, ne sređuje i ne čuva taj materijal (član 9. alineja 1.);
 • ne utvrdi listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i ne pribavi saglasnost nadležnog arhiva (član 9. alineja 2.);
 • ne vrši godišnje odabiranje arhivske građe (član 9. alineja 3.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice imalaca registraturskog materijala novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Član 48.

Novčanom kaznom od 400 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj imaoc registraturskog materijala ako:

 • otuđi registraturski materijal i arhivsku građu u vlasništvu Kantona pravnom i fizičkom licu (član 7. st. 1. i 2.);
 • ne planira i ne provodi mjere zaštite registraturskog materijala i arhivske građe u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti (član 9. alineja 4. i član 13. alineja 3.);
 • ne dostavi nadležnom arhivu potrebne podatke za evidencije koje arhiv vodi (član 9. alineja 5. i član 13. alineja 4.);
 • ne čuva i ne održava arhivsku građu u bezbjednom stanju (član 13. alineja 1.);
 • ne omogući nadležnom arhivu pregled arhivske građe i preduzimanje mjera zaštite arhivske građe kao i stručnu obradu i kopiranje ove građe (član 13. alineja 2.);
 • bez odobrenja Arhiva Kantona privremeno iznese u inostranstvo arhivsku građu, odnosno u određenom roku tu građu ne vrati u zemlju (član 27. st. 1. i 3.);
 • u utvrđenom roku ne preda nadležnom arhivu registraturski materijal i arhivsku građu koji su nastali do 15. maja 1945. godine i u periodu od 06.04.1992. godine do 22.12.1995. godine (član 17. i 51.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice imaoca registraturskog materijala novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Član 49.

Novčanom kaznom od 350 do 3.500 KM kaznit će se za prekršaj drugo pravno lice ako:

 • ne prijavi nadležnom arhivu arhivsku građu i ne dostavi mu potrebne podatke za evidenciju (član 24. stav 1.);
 • proda arhivsku građu u privatnoj svojini stranom državljaninu (član 25. stav 3.);
 • ne ponudi Arhivu Kantona arhivsku građu koju namjerava da proda (član 26. stav 1.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 800 KM. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Arhiv Kantona iz člana 29. stav 1. ovog zakona dužan je da uskladi svoju djelatnost, organizaciju i Pravila sa odredbama ovog zakon u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 51.

Imaoci registraturskog materijala iz člana 2. ovog zakona dužni su da registraturski materijal i arhivsku građu iz člana 17. ovog zakona predaju nadležnom arhivu, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52.

Ministar je obavezan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese propis iz člana 32. stav 2. ovog zakona. Do donošenja propisa iz člana 32. stav 2. ovog zakona primjenjivat će se Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada arhiva («Službeni list RBiH», broj 37/88).

Član 53.

Stupanjem na snagu ovog zakona na teritoriji Kantona prestaje sa primjenom Zakon o arhivskoj djelatnosti («Službeni list SRBiH», broj 21/87).

Član 54.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».


 

Broj 01-02-55/00

Sarajevo, 18. februara 2000. godine.

Predsjedavajući Skupštine Kantona

Mirsad Kebo, s.r.


 

* Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 2/00

Comments are closed.