Stručna posjeta bosanskohercegovačkih arhivista Crnoj Gori i Hrvatskoj

Kotorski arhiv

Posjeta bosanskohercegovačkih arhivista kotorskom arhivu

Uposlenici Arhiva BiH, Arhiva Tuzlanskog kantona, Kantonalnog arhiva Travnik i Historijskog arhiva Sarajevo bili su u posjeti kolegama iz Državnog arhiva Crne Gore na Cetinju, u Istorijskom arhivu Kotor i Državnom arhivu Dubrovnik.

Neposredan povod ove posjete bilo je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i Državnog arhiva Crne Gore, 27. aprila 2010. godine, koje je upriličeno u okviru manifestacije „Nedjelja arhiva“ u Crnoj Gori.

I ovi susreti arhivista iskorišteni su za razmjenu iskustava i produbljivanje saradnje među arhivistima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.

„Sjećanje na holokaust“ u Mariboru

Izlozba u MariboruU mariborskoj Sinagogi otvorena je izložba „Sjećanje na holokaust“ u okviru obilježavanja
65-godišnjice oslobođenja nacistikog logora Auschwitz i 66-godišnjice obilježavanja masovne deportacije prekomurskih Jevreja u logore smrti.

Projekat u čijoj realizaciji su učestvali Historijski arhiv Sarajevo, Pokrajinski arhivi Maribora i Kopra i Sinagoga Maribor su podržali i Ambasada države Izrael u Beču i Gradska općina Maribor.

Izložbu je u prisustvu mnogobrojnih zvanica iz javnog i kulturnog života Maribora, predstavnika Pokrajinskog arhiva Maribor i Historijskog arhiva Sarajevo, u ime pokrovitelja ministra vanjskih poslova Vlade Republike Slovenije gosp. Samunela Žbogara, otvorila Državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova gospođa Dragoljuba Benčina.

Izložba ostaje otvorena do 31. maja 2010. godine.

Izložba HAS-a u Radencima

Na međunarodnom arhivskom savjetovanju “Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja” koje je održano u Radencima (Slovenija) prisustvovali su i uposlenici Historijskog arhiva Sarajevo. Istovremeno je bila postavljena i izložba Historijskog arhiva Sarajevo, Historijskog muzeja BiH i Jevrejske zajednice BiH pod nazivom “Sjećanje na holokaust” u auli hotela „Radin“.

Na savjetovanju je Muhamed Musa izložio referat pod nazivom “Realizacija pripreme i obrade arhivske građe Kantonalnog i Općinskog suda Sarajevo za predaju arhivu”, a Sejdalija Gušić i Milena Gašić prezentovali su zajednički rad “Istraživanje holokausta i arhivi”.

Prezentiran arhivski informacijski sistem

arhivski informacioni sistemU čitaonici Historijskog arhiva Sarajevo prezentiran je arhivski informacijski sistem “scope Archiv”, koji je predstavio dr. Martin Stürzlinger.

Brend “scope Archiv” koji je razvijen i registrovan u Švicarskoj a namijenjen je za arhivske institucije, upravne organizacije, specijalne arhive, univerzitete i sl. Trenutno je u upotrebi u devet zemalja Evropske Unije.

Pored uposlenika Historijskog arhiva Sarajevo, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, te predstavnici iz arhiva Tuzle, Travnika, Mostara i Arhiva BiH.

Svečano otvorena biblioteka i promovisane dvije publikacije

U prostorijama Historijskog arhiva Sarajevo promovisani su Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1880., autora Harisa Zaimovića, te Bibliografija zakona i drugih pravnih akata BiH objavljenih u časopisima i novinama i štampanih u Vilajetskoj štampariji do 1878. godine, autora Muje Koštića.

Promotori su bili prof. dr. Dževad Juzbašić i Dženana Tuzlak, dipl. komparativista i bibliotekar.

Također, skupu se obratila i dr. Senija Milišić, predsjednica Upravnog odbora HAS-a, povodom proglašenja dijela Fondova i zbirki JU Historijski arhiv Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH.

Ujedno su svečano otvorene i prostorije čitaonice i biblioteke Historijskog arhiva Sarajevo, koje su nedavno adaptirane.

Promovisana poštanska markica Historijskog arhiva Sarajevo

Poštanske markice sa kovertama u povodu jubileja “130 godina sudstva – Kanton Sarajevo”, “60 godina Muzeja Sarajevo” i “60 godina Historijskog arhiva Sarajevo” promovisane su u utorak, 8. decembra 2009. godine u Brusa bezistanu u Sarajevu.

Također, Historijski arhiv Sarajevo otvorio je izložbu pod nazivom “Pečati Gradskog poglavarstva Sarajevo i Kotarskog/sreskog suda Sarajevo 1878-1945”.

Eksponati markica i pečata bit će izloženi do 12. decembra.

Međunarodni arhivski dan i Arhivska škola u Trstu

Od 09. do 11. novembra 2009. godine u Trstu će se obilježiti Međunarodni arhivski dan na kojem će, između ostalog, arhivisti iz cijelog svijeta izlagati referate na temu Arhivi u 20. stoljeću.

Ispred JU Historijski arhiv Sarajevo u Trstu će boraviti direktor Sejdalija Gušić, Milena Gašić i Almira Alibašić, koja će nakon toga uzeti učešće u radu Arhivske škole od 11. do 15. novembra, koju organizuje Međunarodni institut za arhivske znanosti Trst- Maribor.

Studenti posjetili Arhiv

Historijski arhiv Sarajevo posjetili su studenti historije Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji su na petoj godini studija po Bolonjskom procesu i imaju arhivistiku.

U cilju edukacije sa radom Arhiva, bogatstvom njegovih fondova i zbirki, historijatom i zgradom, nadležnostima, čitaonicom i načinima istraživanja i korištenja arhivske građe, upoznali su ih stručni djelatnici Arhiva.

Izložba HAS-a na internacionalnom simpozijumu “Osmansko naslijeđe na Balkanu”

U okviru međunarodnog simpozijuma “Osmansko naslijeđe i muslimanske zajednice Balkana danas”, postavljena je izložba osmanskih dokumenata vezanih za Balkan u okviru kojih se nalaze i “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika” JU Historijski arhiv Sarajevo (HAS).

Konferencija je otvorena 16. oktobra 2009. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu, a u organizaciji Centra za napredne studije (CNS), Centra za civilizaciju Balkana (BALMED) i Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA).

Učešće na međunarodnom savjetovanju “Arhivska praksa 2009” u Tuzli

Uposlenici JU Historijski arhiv Sarajevo boravili su 8. i 9. oktobra 2009. godine u Tuzli gdje se održavalo međunarodno savjetovanje “Arhivska praksa 2009”. Almira Alibašić izložila je referat pod nazivom Arhivski fondovi Historijskog arhiva Sarajevo kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Admir Nezirović govorio je o Kartama, mapama i planovima Sarajeva u Historijskom arhivu Sarajevo, a Ismeta Džigal Berkovac o Redizajnu web stranice JU Historijsaki arhiv Sarajevo.