Zadaci i ciljevi

Zadaci Historijskog arhiva Sarajevo su:

 • evidentiranje stvaraoca i imaoca registraturne i arhivske građe;
 • preuzimanje arhivske građe od stvaraoca i imaoca;
 • vođenje evidencije o arhivskoj građi svojih fondova i zbirki te knjige ulaznog inventara i inventara za pojedine fondove i zbirke;
 • poduzimanje tehničkih i tehnoloških mjera zaštite arhivske građe (restauracija, konzervacija, mikrofilmovanje, digitalizacija i dr.);
 • vršenje stručne i naučne obrade arhivske građe;
 • izrađivanje metodskih i tehničkih uputstava o zaštiti, očuvanju i obradi arhivske građe;
 • osiguravanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivske građe;
 • izrada naučno-obavještajnih i informativnih sredstava;
 • objavljivanje i publikovanje arhivske građe, arhivskih inventara i stručnih časopisa;
 • organizacija predavanja, izložbi, promocija i drugih oblika kulturne, obrazovne i naučne djelatnosti;
 • obavljanje međuarhivske i međuinstitucionalne saradnje;
 • izdavanje, na zahtjev zainteresiranih pravnih i fizičkih lica, uvjerenja, potvrda, ovjerenih prijepisa, fotokopija i drugih isprava o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi.

Ciljevi Historijskog arhiva Sarajevo su:

 • vršenje istraživanja u cilju kompletiranja i nalaženja arhivskih fondova i arhvske građe u cjelini;
 • praćenje, proučavanje i doprinošenje razvoju arhivske, baštinske i informacijske djelatnosti;
 • izrađivanje standarda i normativa za arhivsku djelatnost na području Kantona Sarajevo;
 • promoviranje, objavljivanje te davanje na korištenje sveukupnog arhivskog gradiva i pisane kulturno-historijske baštine;
 • isticanje da je arhivska ustanova institucija od posebnog značaja za kulturu, nauku, obrazovanje i upravu;
 • promoviranje i približavanje javnosti arhivske i baštinske ustanove kao i arhivske i baštinske djelatnosti te arhivistike kao informacijske nauke;
 • vršenje stručnog obrazovanja i usavršavanja svih arhivista i arhivskih tehničara.

Comments are closed.