Djelatnost arhiva

Djelatnost Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo definirana je Zakonom o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo iz 2016. godine i podzakonskim aktima proizašlim iz ovog Zakona (Uredba o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti; Uredba o uslugama i cijenama usluga JU Historijsku arhiv Sarajevo; Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe; Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra kategorisane arhivske građe; Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan Arhiva;  Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stavaroca i imaoca; Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe; Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i Arhiva).

Djelatnost Arhiva prati njegova unutrašnja organizacija. Poslovi Arhiva su raspoređeni po njegovim organizacionim jedinicama (odsjecima i službama).

Historijski arhiv Sarajevo je kulturna, obrazovna i upravna ustanova čiji su primarni zadaci:

  • evidencija i nadzor nad registraturama, stvaraocima te imaocima registraturne i arhivske građe;
  • preuzimanje, čuvanje i zaštita arhivske građe;
  • sređivanje i obrada arhivske građe;
  • davanje na korištenje, objavljivanje i prezentiranje arhivske građe u kulturne, naučno-obrazovne, dokazne i javno-pravne svrhe.

Comments are closed.